Konkurs plastyczny "Cztery ekosystemy - woda, las, torfowisko, łąka"

Poleski Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Cztery ekosystemy - woda, las, torfowisko, łąka"!

Konkurs ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej. Udział w nim jest bezpłatny. Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach wiekowych:

- Kategoria I: dzieci w wieku przedszkolnym,

- Kategoria II: dzieci szkół podstawowych klasy I-III,

- Kategoria III: dzieci szkół podstawowych klasy IV-VI,

- Kategoria IV: młodzież szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz ponadpodstawowych.

Tematyka: rysunek o tematyce przyrodniczej, ukazujący walory Poleskiego Parku Narodowego.

Temat pracy: "Cztery ekosystemy - woda, las, torfowisko, łąka"

Ilość prac: Uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę.

Format: 297 x 420 mm (A3). Prace w innym formacie i prace z wykorzystaniem materiałów przestrzennych (liście, szyszki, nasiona) nie zostaną dopuszczone do oceny jury.

Technika dowolna.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 9 kwietnia 2021 roku (liczy się data nadania przesyłki) na adres: Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin z dopiskiem na kopercie: Konkurs plastyczny "Cztery ekosystemy - woda, las, torfowisko, łąka".

Prace złożone w 2020 roku biorą udział w konkursie.

Ogłoszenie wyników nastąpi 23 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem strony internetowej PPN oraz portalu społecznościowego Facebook.

Nagrody rzeczowe za najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną przesłane pocztą w terminie do 28 maja 2021 roku lub wręczone osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. Edukacji i Udostępniania Parku pod numerem telefonu 82 562 23 83.

Regulamin dostępny tutaj:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA I OŚWIADCZENIE