Jak zgłosić temat badawczy?

Aby prowadzić badania terenowe w parku narodowym , należy dopełnić pewnych formalności, o których mowa w "Zasadach Eksploracji Naukowej..."

1. Jeśli jesteś pracownikiem naukowym wyższej uczelni

 • wypełnij Kartę Badań, podpisz Oświadczenie w Karcie i potwierdź pieczątką z Twojej uczelni
 • wyślij pocztą na adres Poleskiego Parku Narodowego;
 • wyślij wersję elektroniczną wypełnionej ankiety mailem na adres kontaktowy
 • czekaj na odpowiedź (pisemnie lub mailem)

2. Jeśli jesteś doktorantem, magistrantem lub piszesz pracę licencjacką, dyplomową:

 • wypełnij Kartę Badań, podpisz Oświadczenie;
 • pod Kartą Badań podpisuje się również Twój Promotor
 • wyślij  Kartę pocztą na adres Poleskiego Parku Narodowego. Dołącz pismo od promotora z prośbą o umożliwienie prowadzenia badań na terenie Parku pod jego kierunkiem, pod tytułem......;
 • wyślij wersję elektroniczną wypełnionej Karty  mailem na adres kontaktowy;
 • czekaj na odpowiedź (pisemnie lub mailem)

Pamiętaj, że badania naukowe prowadzone na terenie Parku są opiniowane przez Radę Naukową. Rada Naukowa zbiera się zwykle 1-2 razy w roku i wtedy właśnie opiniowane są tematy badawcze. Zazwyczaj jedno posiedzenie Rady odbywa się wiosną (maj lub czerwiec). Nie sposób przewidzieć, kiedy Rada się zbierze, planując więc swoje badania w Parku przyślij Kartę Badań jak najszybciej, szczególnie, gdy chcesz prowadzić badania w sezonie. W szczególnych przypadkach - po porozumieniu z Dyrektorem Parku - badania mogą być zaopiniowane przez Radę Naukową w sposób zdalny.

I TO WSZYSTKO 

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Naukową (badania terenowe), Ty lub Twój zespół badawczy dostaje zgodę ważną do końca roku kalendarzowego.  W przypadku badań wieloletnich jest ono przedłużane zgodnie z Zasadami... 

Zgodę na badania naukowe w Parku (jest to zarazem zgoda na wjazd i poruszanie się po Parku), na podstawie wypełnionej Karta badań naukowych wydaje dyrektor Poleskiego Parku Narodowego.

Zgoda na badania naukowe jest wymagana również w przypdku posiadania decyzji zezwalającej ministra właściwego do spraw środowiska na odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 15 ust 1 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).

3. Jeśli piszesz pracę badawczą tylko na podstawie literatury

 • wypełnij Kartę Badań, podpisz Oświadczenie i potwierdź pieczątką z Twojej uczelni;
 •  wyślij pocztą na adres Poleskiego Parku Narodowego lub przywieź ze sobą. Dołącz pismo od promotora z prośbą o umożliwienie pisania pracy pod jego kierunkiem, pod tytułem......  i udostępnienie materiałów bibliotecznych Poleskiego Parku Narodowego.

Prace na podstawie literatury nie są opiniowane przez Radę Naukową. Materiały, z których korzystasz i które cytujesz w pracy - zawsze umieszczaj w spisie literatury. Pamiętaj, że mają już swojego autora.