Propozycje badań - Priorytety

Poniżej umieszczamy propozycje badań, które by nas szczególnie interesowały. Cenne dla nas są również badania monitoringowe na powierzchniach lub transektach, które dzięki prostej i czytelnej metodyce będzie można co pewien czas powtórzyć.

 

Ekosystemy wodne

·   Obieg wody w poszczególnych ekosystemach hydrogenicznych PPN uwzględniając potrzeby wodne środowiska przyrodniczego (flory i fauny).

·   Właściwości fizyczno-chemiczne wód jezior oraz wybranych grup hydrobiontów: makrofitów, fitoplanktonu, zooplanktonu, zoobentosu i nektonu.

·   Wpływ zmian klimatycznych na poszczególne biocenozy PPN.

·   Wpływ eutrofizacji torfowisk na sąsiadujące z nimi ekosystemy jeziorne.   

·   Rola mikroorganizmów w procesie obiegu materii i energii w ekosystemach jeziornych, torfiankach, stawach oraz ciekach PPN.

·   Konkurencyjne oddziaływaniem obcych gatunków hydrobiontów (makrofity, glony, ryby) na gatunki rodzime.    

·   Wpływ zmian barwy wody (zwiększenie puli barwnego DOC) na biocenozy wodne jezior w kontekście zmian klimatycznych. 

·   Właściwości fizyczno-chemiczne wód i osadów dennych stawów.  

·   Mikroorganizmy występujące w stawach.

·   Dynamika populacji kotewki orzecha wodnego.                                                                              

·   Torfianki Poleskiego Parku Narodowego.                                                                                        

·   Właściwości fizyczno-chemiczne osadów torfianek.                                                            

·   Bakterie i pierwotniaki występujące w torfiankach.        

·   Populacje obcych gatunków glonów pojawiających się w torfiankach.     

·   Bakterie, pierwotniaki, gąbki, obleńce, mszywioły, wirki, skąposzczety, ślimaki i małże.

 

Ekosystemy nieleśne

·   Częstotliwości użytkowania łąk i pastwisk w PPN (liczba pokosów/wypasów, stosowane nawożenie oraz zabiegi pielęgnacyjne). 

·    Skutki realizacji programu rolnośrodowiskowego na użytkach zielonych na szatę roślinną.      

·   Kierunki oraz dynamika zmian zbiorowisk szuwarowych pod wpływem wahań poziomu wody; w różnych typach siedlisk (łąki, torfowiska).

·    Wpływ różnych metod gospodarowania na ekstensywnie użytkowanych łąkach świeżych (Arrhenatherion) na ich bioróżnorodność.

·    Zasięg szuwarów turzycy Buxbauma Caricetum buxbaumii.

·    Sukcesja zbiorowisk roślinnych na powierzchniach o dużej mozaice zbiorowisk roślinnych.

Flora

·   Rozpoznanie rozmieszczenia niektórych gatunków torfowiskowych, szczególnie na Bagnie Bubnów i Bagnie Staw tj; lipiennika Loesela Liparis loeselii, kukułki plamistej Dactylorhiza maculata, kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis, tłustosza pospolitego Pinguicula vulgarius ssp. bicolor, dzwonecznika wonnego  Adenophora liliifolia, rosiczki długolistnej, pośredniej, owalnej Drosera anglica, Drosera intermedia, Drosera x obovata, widłaczka torfowego Lycopodiella inundata, chondrilli sztywnej Chondrilla juncea, mącznicy lekarskiej Arctostaphylos uva-ursi, leńca bezpodkwiatkowego Thesium ebracteatum, pomocnika baldaszkowatego Chimaphilla umbellata.

·   Rozmieszczenie roślin zarodnikowych – mchów i wątrobowców tj; prątnik brandenburski Bryum neodamense, tęposz nadbrzeżny Leptodictyum riparium, parzęchlin trójrzędowy Meesia triquetra, mszar krokiewkowaty Paludella squarrosa, bagiennik widłakowaty Pseudocalliergon lycopodioides i żmijowaty P. trifarium oraz torfowce: szorstki Sphagnum compactum, skręcony Sph. contortum, ząbkowany Sph. denticulatum.

·   Badania briologicznie obszarów bezleśnych układów ekologicznych i fitocenotycznych (torfowisk różnego typu) oraz otaczających je pasów roślinności leśnej (m.in. Bagno Spławy, B. Bubnów, B. Staw, J. Długie, J. Karaśne, J. Moszne).

·   Dynamika populacji gatunków mchów priorytetowych UE i reliktów glacjalnych tj; Scorpidium scorpioides, Helodium blandowii, Tomentypnum nitens.

·   Gatunki inwazyjne roślin w PPN

 

Zasoby abiotyczne i gleby

·   Rozpoznanie konfiguracji wszystkich mis jeziorno-torfowiskowych i określenie sukcesji osadowych ich wypełnień. Poza aspektem poznawczym, dawałoby to szansę na lepsze rozpoznanie warunków zasilania jezior, migracji wód gruntowych oraz wpływu antropopresyjnego na zarastanie jezior;

·   Rozpoznanie efektów intensyfikacji prac górniczych prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej. Dotyczy to w szczególności możliwości osiadania gruntu, drenażu wód i emisji pyłów związanych z rozwijającym się górnictwem węglowym oraz zakładaną eksploatacją gazu z łupków.

·   Czynniki wpływające na zmiany właściwości gleb Parku pod wpływem zmiany charakteru użytkowania ziemi;

·   Wykonanie szczegółowej mapy jednostek glebowych Parku w nawiązaniu do aktualnej Systematyki gleb Polski (PTG 2011) i gleb świata WRB (World Reference Base for Soil Resources).

·   Rozpoznanie wpływu tych zmian na funkcjonowanie obszarów wodno-torfowiskowych oraz stan i zasięg poszczególnych siedlisk PPN.

 

Zagospodarowanie przestrzenne

·   Ruch turystyczny w rejonie PPN

·   Ruch samochodowy na drogach PPN  

 Walory kulturowe

·   Opracowanie lub aktualizacja dokumentacji konserwatorskiej obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków oraz w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. 

·   Opracowanie dokumentacji konserwatorskich obiektów wskazanych do objęcia ochroną konserwatorską.

·   Opracowanie wzornika architektury regionalnej dla rejonu Poleskiego Parku Narodowego zawierającego zalecane układy przestrzenne zagród, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, detale architektoniczne, elementy małej architektury, kompozycje ogrodów przydomowych i skład nasadzeń.

·   Opracowanie broszury dla posiadaczy domów drewnianych zawierającej zbiór podstawowych porad dotyczących pielęgnacji i remontów obiektów drewnianych oraz przykłady błędów najczęściej popełnianych przy wykonywaniu ich remontów i modernizacji (tzw. zbiór dobrych i złych praktyk).     

·   Projekty koncepcyjne określające możliwości adaptacji nieużytkowanych obiektów kubaturowych.    

·   Kompleksowe projekty rewaloryzacji zespołów dworsko-parkowych.

Fauna

·   Błotniak stawowy, błotniak łąkowy - badania biologii lęgowej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu lęgowego.

·   Ptaki zimujące - określenie znaczenia PPN dla ptaków podczas wędrówek i zimowania.

·   Ptaki siewkowe rycyk, kulik wielki, krwawodziób - przeprowadzenie badań dotyczących sukcesu lęgowego ptaków siewkowych.

·   Wodniczka - badania biologii, ekologii i wędrówek oraz określenie pokrewieństwa populacji wodniczki zasiedlającej Białoruś, Ukrainę, Biebrzański PN i Poleski PN.

·   Sowy - badania zachowań terytorialnych, biologii i ekologii poszczególnych gatunków.

·   Czapla biała - badania biologii i ekologii.

·   Mewa białogłowa - badania telemetryczne, dotyczące wpływu tej dużej mewy na inne gatunki zwierząt występujące na terenie PPN i jego otulinie

·   Ptaki wodno-błotne i wodne - określenie drapieżnictwa na sukces lęgowy ptaków wodno - błotnych oraz określenie znaczenia struktury i użytkowania gruntów na liczebność i biologię lęgową. 

·    Żuraw - określenie tras wędrówek i miejsc zimowania żurawi występujących w PPN.

·   Wilk - oddziaływanie wilka na liczebność i strukturę przestrzenną ofiar.

·   Żółw błotny- określanie czynników środowiskowych wpływających na sukces lęgowy oraz określenie organizacji przestrzennej populacji żółwia na podstawie badań telemetrycznych.

·   Płazy - Czynniki determinujące osiedlanie się płazów w zbiornikach wodnych PPN.

·   Nietoperze - badania biologii i ekologii gatunków, z wykorzystaniem telemetrii.

·   Ugrupowania ptaków PPN - wykorzystanie bioakustyki do monitorowania "powracalności" ptaków.

·   Dzięcioły, muchołówka mała, pełzacze - wykonania badań dotyczących ilości i znaczenia martwego drewna dla ptaków w PPN. Opracowanie wskazań dotyczących pozostawiania ilości martwego drewna w poszczególnych drzewostanach i klasach wieku. 

·   Gatunki inwazyjne zwierząt w PPN

 

Ochrona krajobrazu

·   Zmiany zachodzące w strukturze użytkowania ziemi Polesia Zachodniego w określonych przedziałach czasu.

·   Struktura fizjonomiczna krajobrazu Polesia Zachodniego oraz wyróżniki poleskich cech krajobrazu.

·   Zależności między stopniem antropogenicznego przekształcenia krajobrazu poszczególnych fitocenoz Polesia Zachodniego, a ich różnorodnością krajobrazową i atrakcyjnością fizjonomiczną.

·   Potencjał usług ekosystemowych i krajobrazowych rejonu PPN oraz możliwości jego zwiększenia i optymalnego wykorzystania.

·   Zarządzanie systemami krajobrazowymi PPN, na tle całego TRB "Polesie Zachodnie".

Program i metody edukacji krajobrazowej społeczeństwa.