Propozycje badań - Priorytety

Poniżej umieszczamy propozycje badań, które by nas szczególnie interesowały, z tego powodu, że brakuje nam danych. Cenne dla nas są również badania monitoringowe na powierzchniach lub transektach, które dzięki prostej i czytelnej metodyce będzie można co pewien czas powtórzyć.


Propozycje badań:

 • Stosunki wodne - problemy z nadmiernym odpływem wody z terenu, modelowanie - wpływ przetamowań na stan wód (komputerowa symulacja obszarów podtopionych); analizy siedliskowe GIS,teledetekcja
 • Wpływ zadań ochronnych (w tym renaturalizacji, koszeń) na wybrane siedliska lub gatunki (np. żółw błotny, wodniczka, cietrzew, rośliny owadożerne, storczyki, inne)
 • Ekologia przeplatki aurinii (występowanie, siedliska, zagrożenia i wpływ zabiegów ochronnych na populację)
 • Występowanie nietoperzy w Poleskim PN
 • Wpływ programów rolnośrodowiskowych na siedliska i gatunki, w szczególności "naturowe"
 • Charakterystyka torfianek (warunki fizyko-chemiczne, flora i fauna)

A także:

Flora

 • Obce i zawleczone gatunki roślin naczyniowych w PPN
 • Charakterystyka brzezin w PPN
 • Charakterystyka świerczyn w PPN
 • Gatunki Natura 2000 - występowanie i charakterystyka
 • Gatunki inwazyjne roślin w PPN

Fauna

 • Charakterystyka zgrupowania sprężykowatych (Elateridae, Coleoptera)
 • Kornikowate (Scoloidae, Coleoptera)
 • Apterygota (insecta) PPN
 • Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera)
 • Chruściki (Trichoptera)
 • Żądłówki (Hymenoptera)
 • Owadziarki
 • Piewikowate
 • Mszyce
 • Nicienie PPN
 • Pierścienice
 • Mięczaki lądowe i wodne
 • Bąk i bączek w Poleskim Parku Narodowym
 • Słowiki Poleskiego Parku Narodowego
 • Wydra w Parku
 • Gatunki Natura 2000 - występowanie i charakterystyka
 • Gatunki inwazyjne zwierząt w PPN