Bezkręgowce

Odbiciem specyficznego systemu fitocenoz i siedlisk PPN jest jego fauna bezkręgowa, w której można dostrzec duży udział gatunków związanych ze środowiskami nadwodnymi (torfowiska i szuwary). Są to w wielu przypadkach gatunki unikatowe w skali kraju czy Europy a na tym obszarze charakteryzują się jeszcze znaczną i ustabilizowana liczebnością. Stan poznania wieku grup zwierzą Parku jest w dalszym ciągu niedostateczny lub słaby i wymaga badań, dotyczy zarówno organizmów lądowych jak i wodnych. Podjęte w ostatnim 10-leciu badania nad motylami, błonkówkami, stonkami, czy kózkami znacznie rozszerzyły wiedzę o tych owadach na obszarze Parku. W najbliższej przyszłości powinna być przeprowadzona inwentaryzacji siedlisk Parku w zakresie mięczaków, gdyż wiedza o nich jest fragmentaryczna a zapewne siedliska Parku kryją wiele niespodzianek z tej grupy bezkręgowców.

Badaniami objęto gatunki owadów z programu Natura 2000, z różnych grup systematycznych, ujętych w Załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej, Załączniku II Konwencji Berneńskiej, a także prawnie chronionych i zagrożonych wyginięciem (objętych programem Natura 2000, nazywanych dalej „gatunkami naturowymi") występujących w środowiskach otwartych (łąki, torfowiska kwaśne i węglanowe) oraz leśnych (grądy, łęgi, olsy).

Poszukiwano również przedstawicieli rodziny poczwarówkowatych (Vertiginidae), wśród których 4 gatunki są objęte programem Natura 2000, a 8 znajduje się w Polskiej czerwonej księdze zwierząt - bezkręgowce. Na obszarze Parku stwierdzono występowanie Vertigo pygmaea oraz V. antivertigo, jednakże żaden z nich nie należy do osobliwości faunistycznych.

Główną częścią badań były prace terenowe, prowadzone w oparciu o metodykę stosowaną w badaniach nad lądową fauną owadów środowisk leśnych i nieleśnych.

Przed przystąpieniem do prac terenowych przeanalizowano mapy i dostępne piśmiennictwo celem wytypowania potencjalnych siedlisk występowania poszczególnych gatunków. Wynikiem powyższych działań było przedstawienie danych odnośnie następujących grup owadów (ryc. 5):

Ważki (Odonata)

Spośród ważek na badanym obszarze występują dwa gatunki naturowe (tab. 1). Podczas inwentaryzacji stanowiskach licznie stwierdzano na zalotkę większą Leucorrhinia pectoralis, natomiast trzepla zielona Ophiogomphus cecilia w dalszym ciągu znana jest tylko z jednego stanowiska w okolicy Jeziora Moszne (Buczyński 2009).

 Tab. 1. Zestawienie gatunków ważek (Odonata) stwierdzonych podczas inwentaryzacji w granicach Poleskiego Parku Narodowego.

 

Lp.

Kod

Nazwa gatunkowa polska

Nazwa gatunkowa łacińska

Liczebność

Status ochrony

Kategoria zagrożenia

1.

1037

trzepla zielona

Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

bardzo rzadki

OŚ, DS2/4, Bern2

LC

2.

1042

zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)

liczny

OŚ, DS2/4, Bern2

LC

 

OŚ - gatunek objęty ochroną ścisłą (Rozporządzenie 2011); DS2 - Dyrektywa Siedliskowa Unii Europejskiej, załącznik II obejmujący gatunki, których utrzymanie wymaga ochrony właściwych im siedlisk i wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony; DS4 - Dyrektywa Siedliskowa, załącznik IV; Bern2 - Konferencja Berneńska, załącznik II; LC - gatunki na razie nie zagrożone; (*) - liczny - ponad 10 okazów na stanowisku, rzadki - pojedyncze stwierdzenia

Szczegółowe dane dotyczące powyższych gatunków zawarte są w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, tom VI oraz w Opracowaniu tekstów przewodników metodycznych dla gatunków i siedlisk przyrodniczych, część pierwsza.

Motyle (Lepidoptera)

W wyniku przeprowadzonych badań spośród wymienianych w piśmiennictwie sześciu gatunków, odnotowano obecność czterech (przeplatka aurinia, czerwończyk nieparek, modraszek nausitous, modraszek telejus) (tab. 2). Nie potwierdzono natomiast występowania czerwończyka fioletka i przeplatki maturny podawanych z Parku przez Pałkę (2003, 2009).

Na obrzeżach torfowisk niskich i przejściowych oraz w wilgotnych łąkach odnajdowano przeplatkę aurinię Euphydryas aurinia oraz jej licznie występującą roślinę żywicielską - czarcikęs łąkowy Succisa pratensis. Ponadto w tego typu łąkach stwierdzano liczne populacje krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officinalis, który jest rośliną żywicielską dla modraszka telejusa Phengaris (Maculinea) teleius i modraszka nasitousa P. nausithous, jak i same owady. W miejscach wilgotnych i przesuszonych, w których występowały różne gatunki szczawiów odnotowywano na transektach liczną obecność stosunkowo pospolitego czerwończyka nieparka Lycaena dispar.

Tab. 2. Zestawienie gatunków motyli (Lepidoptera) stwierdzonych podczas inwentaryzacji w granicach Poleskiego Parku Narodowego.

 

Lp.

Kod

Nazwa gatunkowa polska

Nazwa gatunkowa łacińska

Liczebność(*)

Status ochrony

Kategoria zagrożenia

1.

1065

przeplatka aurinia

Euphydryas aurinia

(Rottemburg, 1775)

liczny

OŚ, DS2, Bern2

EN

2.

6169

przeplatka maturna

Euphydryas maturna

(Linnaeus, 1758)

rzadki

OŚ, DS2/4, Bern2

LR

3.

1060

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

 (Haworth, 1802)

liczny

OŚ, DS2/4, Bern2

LC

4.

4038

czerwończyk fioletek

Lycaena helle (Denis et Schiffermüller 1775)

rzadki

OŚ, DS2,4, Bern2

VU

5.

1061

modraszek nausitous

Phengaris (Maculinea) nausithous (Bergsträsser, 1779)

liczny

OŚ, DS2/4, Bern2

LC

6.

1059

modraszek telejus

Phengaris (Maculinea) teleius (Bergsträsser, 1779)

liczny

OŚ, DS2/4, Bern2

LC

OŚ - gatunek objęty ochroną ścisłą (Rozporządzenie 2011); DS2 - Dyrektywa Siedliskowa Unii Europejskiej, załącznik II obejmujący gatunki, których utrzymanie wymaga ochrony właściwych im siedlisk i wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony; DS4 - Dyrektywa Siedliskowa, załącznik IV; Bern2 - Konferencja Berneńska, załącznik II; EN - gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone ze względu na małą populację; LC - gatunki na razie nie zagrożone wymarciem; VU - gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginiecie ze względu na spadek populacyjny, (*) - liczny - ponad 10 okazów na stanowisku, rzadki - pojedyncze stwierdzenia

Pełne informacje dotyczące powyższych gatunków podawane są w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, tom VI oraz w Opracowaniu tekstów przewodników metodycznych dla gatunków i siedlisk przyrodniczych, część pierwsza.

Chrząszcze (Coleoptera)

Na obszarze Parku miało miejsce pojedyncze stwierdzenie jelonka rogacza Lucanus cervus (Piotrowski W. - dane niepublikowane) (tab. 3). Przeprowadzone badania inwentaryzacyjne w miejscu pierwszego stwierdzenia oraz w miejscach występowania skupień starych dębów i lip nie potwierdziły obecności żadnej z form życiowych tego chrząszcza.

Tab. 3.Zestawienie gatunków chrząszczy (Coleoptera) stwierdzonych podczas inwentaryzacji w granicach Poleskiego Parku Narodowego.

 

Lp.

Kod

Nazwa gatunkowa polska

Nazwa gatunkowa łacińska

Liczebność

Status ochrony

Kategoria zagrożenia

1.

1083

jelonek rogacz

Lucanus cervus L., 1758

bardzo rzadki

OŚ, DS2, Bern3

EN

 

OŚ - gatunek objęty ochroną ścisłą (Rozporządznie 2011); DS2 - Dyrektywa Siedliskowa Unii Europejskiej, załącznik II obejmujący gatunki, których utrzymanie wymaga ochrony właściwych im siedlisk i wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony; DS4 - Dyrektywa Siedliskowa, załącznik IV; Bern3 - Konferencja Berneńska, załącznik III; EN - gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone ze względu na małą populację

Na podstawie dostępnego piśmiennictwa ustalono listę gatunków prawnie chronionych zasiedlających różnego typu siedliska w PPN (tab. 4). Obejmuje ona 57 gatunków bezkręgowców w większości będących przedstawicielami owadów. Ponadto część z nich objęta jest innymi formami ochrony: gatunki naturowe (12) i z Polskiej czerwonej księgi zwierząt (20). W tabeli tej uwzględniono zmiany wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 6 października 2014 r. w sprawie ochrony zwierząt (Rozporządzenie 2014) (Dz. U. 2014 poz. 1348), które istotnie zmieniło status ochronnych niektórych gatunków.

Tab. 4. Lista gatunków zwierząt bezkręgowych objętych różnymi formami ochrony stwierdzonych w PPN.

 

Lp.

Nazwa gatunkowa polska

Nazwa gatunkowa łacińska

Status ochronny (2011)

Status ochronny (2014)

Kategoria zagrożenia

1.

Pijawka lekarska*

Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758

OCZ

VU

2.

Łątka zielona

Coenagrion armatum (Charpentier, 1840)

OCZ

CR

3.

Iglica mała

Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)

EN

4.

Straszka północna

Sympecma braueri Bianchi in Jakobson & Bianchi, 1904 = S. paedisca (Brauer, 1877)

OCZ

-

5.

Żagnica torfowcowa

Aeschna subarctica Walker, 1908

OCZ

-

6.

Żagnica zielona

Aeschna viridis Eversmann, 1836

-

7.

Trzepla zielona*

Ophiogomphus ceciliae (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

-

8.

Zalotka białoczelna

Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)

-

9.

Zalotka spłaszczona

Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)

-

10.

Zalotka większa*

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)

-

11.

Modliszka zwyczajna

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)

EN

12.

Tęcznik mniejszy

Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758)

OCZ

-

13.

Biegacz gajowy

Carabus nemoralis O.F. Müller, 1764

-

-

14.

Biegacz wręgaty

Carabus cancellatus Illiger, 1798

-

-

15.

Biegacz granulowany

Carabus granulatus Linnaeus, 1758

-

-

16.

Biegacz szykowny

Carabus nitens Linnaeus, 1758

OCZ

-

17.

Biegacz fioletowy

Carabus violaceus Linnaeus, 1758

-

-

18.

Biegacz gładki

Carabus glabratus Paykull, 1790

OCZ

-

19.

Biegacz ogrodowy

Carabus hortensis Linnaeus, 1758

-

-

20.

Biegacz skórzasty

Carabus coriaceus Linnaeus, 1758

OCZ

-

21.

Pływak szerokobrzeżek*

Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758

VU

22.

Kreślinek nizinny*

Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) 

-

23.

Borodziej próchnik

Ergates faber (Linnaeus, 1767)

-

-

24.

Kwietnica okazała

Protaetia aeruginosa (Drury, 1770)

OCZ

-

25.

Ciołek matowy

Dorcus parallelipipedus MacLeay, 1819

-

-

26.

Jelonek rogacz*

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

OCZ

EN

27.

Kałużnica czarna

Hydrophilus aterrimus Eschscholtz, 1822

-

-

28.

Kałużnica czarnozielona

Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758)

-

-

29.

Mrówka łąkowa

Formica pratensis (Retzius, 1783)

OCZ

-

30.

Mrówka pniakowa

Formica truncorum (Fabricius, 1804)

OCZ

-

31.

Trzmiel ozdobny

Bombus distinguendus (F. Morawitz, 1869)

OCZ

-

32.

Trzmiel ogrodowy

Bombus hortorum (Linnaeus, 1761)

OCZ

-

33.

Trzmiel gajowy

Bombus lucorum (Linnaeus, 1761)

OCZ

-

34.

Trzmiel żółty

Bombus muscorum (Linnaeus, 1758)

OCZ

-

35.

Trzmiel rudy

Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)

OCZ

-

36.

Trzmiel rudonogi

Bombus ruderarius (Müller,1776)

OCZ

-

37.

Trzmiel ciemnopasy

Bombus ruderatus (Fabricius, 1775)

OCZ

-

38.

Trzmiel wschodni

Bombus semenoviellus Skorikov, 1910

OCZ

-

39.

Trzmiel różnobarwny

Bombus soroeensis (Fabricius, 1776)

OCZ

-

40.

Trzmiel szary

Bombus veteranus (Fabricius, 1793)

OCZ

-

41.

Zadrzechnia czarnoroga

Xylocopa valga Gerstaecker, 1872

OCZ

-

42.

Zadrzechnia fioletowa

Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)

-

43.

Postojak wiesiołkowiec

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

LR

44.

Czerwończyk nieparek*

Lycaena dispar (Haworth, 1802)

LR

45.

Czerwończyk fioletek*

Lycaena helle (Denis et Schiffermüller, 1775)

VU

46.

Modraszek alkon

Phengaris (= Maculinea) alcon (Denis et Schiffermüller, 1775)

OCZ

VU

47.

Modraszek arion

Phengaris (= Maculinea) arion (Linnaeus, 1758)

EN

48.

Modraszek nausitous*

Phengaris (= Maculinea) nausithous (Bergsträsser, 1779)

LR

49.

Modraszek telejus*

Phengaris (= Maculinea) teleius (Bergsträsser, 1779)

LR

50.

Dostojka eunomia

Boloria eunomia (Esper, 1799)

OCZ

EN

51.

Dostojka akwilonaris

Boloria aquilonaris (Stichel, 1908

OCZ

VU

52.

Strzępotek hero

Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)

EN

53.

Strzępotek soplaczek

Coenonympha tullia (Müller, 1764)

OCZ

-

54.

Przeplatka aurinia*

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

EN

55.

Przeplatka maturna*

Euphydryas (Hypodryas) maturna (Linnaeus, 1758)

LR

56.

Szlaczkoń torfowiec

Colias palaeno (Linnaeus, 1761)

OCZ

EN

57.

Szczeżuja wielka

Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758)

OCZ

EN

OŚ - gatunek objęty ochroną ścisłą, OCZ - gatunek objęty ochron częściową,  CR, EN, VU, LR  - kategorie zagrożeń dla gatunków bezkręgowców ujętych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt - bezkręgowce, * -gatunek ujęty w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

stanowiska występowania cennych gatunków bezkręgowców