Ryby

Okoń

W wodach Parku stwierdzono 21 gatunków ryb. Spośród nich 4 gatunki: strzebla przekopowa, różanka, piskorz, koza objęte są ochroną gatunkową. Strzebla przekopowa zwana też błotną zasługuje na szczególną uwagę. Jest jedną z najrzadszych ryb w Polsce, zamieszkuje niewielkie zbiorniki wodne na podłożu torfowym. Jej stanowiska w Parku i otulinie należą do najliczniejszych kraju. Ryba ta żyje stadnie, tworząc niewielkie ławice i osiąga rozmiary do ok.14 cm. W kraju jest gatunkiem reliktowym, a przez centralną Polskę przebiega granica jej zasięgu.

Koza i piskorz należące do rodziny kozowatych Cobitidae prowadzą denny tryb życia i związane są ze zbiornikami o mulistych dnach, gdzie bardzo chętnie się zagrzebują.

Ciekawe są również zachowania związane z rozmnażaniem się różanki. Samica za pomocą specjalnego pokładełka składa ikrę wewnątrz muszli żywego małża skójki lub szczeżui. Tam lęgną się młode rybki i przebywają wewnątrz jeszcze 30-40 dni. Cały ten proces odbywa się bez uszczerbku dla małża. 

Ryby odnotowane na terenie PPN (chronione, zagrożone, rzadkie i z listy Natura 2000)

Lp.

Nazwa gatunkowa

Ochrona gatunkowa

Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce

Polska czerwona księga zwierząt

Natura 2000

 

Polska

 

Łacińska

 

ścisła

 

częściowa

1.

Strzebla przekopowa

Phoxinus percnurus

+

 

EN

EN

+

2.

Różanka

Rhodeus Sericeus amarus

 

+

NT

NT

+

3.

Piskorz

Misgurnus

fossilis

 

+

NT

NT

+

4.

Koza

Cobitis

taenia

 

+

DD

 

+

5.

Płoć

Rutilus

rutilus

         

6.

Wzdręga

Scardinius erythrophthalmus

         

7.

Ukleja

Alburnus

alburnus

         

8.

Słonecznica

Leucaspius delineatus

         

9.

Leszcz

Abramis

brama

         

10.

Krąp

Blicca

bjoerkna

         

11.

Lin

Tinca

tinca

         

12.

Kiełb krótkowąsy

Gobio gobio

         

13.

Karp

Cyprinus

carpio

         

14.

Karaś srebrzysty

Carassius auratus gibellio

         

15.

Kraś

pospolity

Carassius carassius

         

16.

Okoń

Perca

fluviatilis

         

17.

Szczupak pospolity

Esom lucius

         

18.

Węgorz

Anguilla

anguilla

         

19.

Sumik karłowaty

Ictalurus nebulosus

         

20.

Ciernik

Gasterosteus aculeatus

         

21.

Jazgarz

Acerina cernua

         

22.

Miętus

Lota lota

         

23.

Jaź

Leuciscus leuciscus

         

 

Kategorie zagrożeń opracowane przez IUCN

EX - gatunki wymarłe i zanikłe.

CR - gatunki krytycznie zagrożone.

EN - gatunki silnie zagrożone wyginięciem.

VU - gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie.

NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia.