Ochrona flory

Obuwik pospolity

Czynna ochrona roślin rzadkich polega w głównej mierze na ochronie ich stanowisk poprzez usuwanie gatunków podszytowych. Takimi zabiegami zostały objęte niektóre  stanowiska następujących gatunków roślin: tłustosza pospolitego (Pinguicula vulgaris), storczyka kukawki (Orchis militaris), wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum), lili złotogłów (Lilium martagon), kosaćca syberyjskiego (Iris sibirica), buławnika czerwonego (Cephalanthera rubra), widłaka spłaszczonego (Diphasiastrum complanatum), mieczyka dachówkowatego (Gladiolus imbricatus), gnieźnika leśnego (Neottia nidus-avis), brzozy niskiej (Betula humilis), pełnika europejskiego (Trollius europaeus), oraz obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus).

Ochrona roślin w Poleskim Parku Narodowym

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Plan na 2016

Powierzchnia zabiegów

2,60

0,48

2,16

0,07

1,83

3,20

3,75

0,81

4,71

7,15

6,70

0,32

 

W 2015r przeprowadzono w Poleskim Parku Narodowym próbę reintrodukcji osobników wierzby lapońskiej (Salix lapponum) i borówkolistnej (Salix myrtilloides) na powierzchni 7,38 ha. Z pobranego materiału w postaci nasion i pędów wierzb wyhodowano w warunkach laboratoryjnych 29 siewek (24 osobniki wierzby lapońskiej i 5 osobników wierzby borówkolistnej) nadających się do przeniesienia do siedlisk naturalnych.  Na torfowisku w o.o. Orłów wysadzono łącznie 29 siewek, które przyczynią się do wzmocnienia i zachowania w Poleskim Parku Narodowym populacji tych umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (kategoria zagrożenia EN) gatunków.