Ochrona dziedzictwa

Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Obszar Poleskiego Parku Narodowego ze względu na swoją niedostępność i związane z tym słabe zaludnienie nie odznacza się zbyt dużym nagromadzeniem obiektów kulturowych. Brak jest tutaj cennych zabytków architektury, natomiast dosyć licznie występują elementy świadczące o historii tego terenu. Są to:

- dwa cmentarze w Wytycznie,

- kurhan "Szwedzka mogiła"

- dawny cmentarz unicki,

- miejsca bitew koło Pieszowoli i Wytyczna.

Teren Parku jest słabo zaludniony: obecnie na jego terenie  znajdują się w całości trzy niewielkie miejscowości oraz fragmenty dziewięciu innych. Jednakże występują tu liczne pozostałości po nieistniejącej już zabudowie w postaci starych sadów, drzew czy krzyży przydrożnych.

Działania PPN zmierzają do zachowania elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego. Działania te skupiają się głównie na:

- utrzymywaniu starych sadów świadczących o istniejącej kiedyś w tych miejscach zabudowie,

-  odnawianiu krzyży przydrożnych,

-  utrzymywaniu w dobrym stanie terenów grodzisk i cmentarzy.