Rada naukowa PPN

Rada Naukowa Poleskiego Parku Narodowego jest organem opiniodawczo - doradczym w zakresie ochrony przyrody, działającym przy dyrektorze Poleskiego Parku Narodowego.

Członkowie Rady są powoływani przez ministra właściwego do spraw środowiska na kadencję trwającą 5 lat.

Do zadań Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego należy w szczególności:

1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;

2) opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;

3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;

4) opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;

5) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

Rada Naukowa Poleskiego Parku Narodowego została powołana Zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego (Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska z 2020 r., poz. 15)

Skład Rady Naukowej PPN:

 • Tomasz Antoniuk – Gmina Urszulin (wójt);
 • dr hab. Tadeusz J. Chmielewski – emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (rektor UMCS);
 • prof. dr hab. Roman Dziedzic – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • dr Beata Fałda – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie;
 • dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • Bolesław Gzik – Lubelski Urząd Wojewódzki (wicewojewoda lubelski);
 • dr inż. Arkadiusz Iwaniuk – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie (dyrektor);
 • prof. dr hab. Bogusław Kaszewski – Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie;
 • dr hab. Bogusław Lorens, prof. nadzw. Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie – Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie;
 • prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk – Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Tomasz Mieczan – Wydział Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 • prof. dr hab. Kajetan Perzanowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 • dr Małgorzata Poniewozik – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 • dr Marcin Romanowski – Ministerstwo Sprawiedliwości;
 • Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego;
 • Mirosław Torbicz – Gmina Wyryki (wójt);
 • prof. dr hab. Danuta Urban – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • dr Andrzej Wasilewski – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego;
 • Mariusz Zańko – Radny Rady Powiatu Włodawskiego.