Rada naukowa PPN

Skład Rady Naukowej

Przewodniczący Rady Naukowej

dr hab. Tadeusz J. Chmielewski - Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, UP w Lublinie
 

Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej
dr hab. Bogdan Lorens - Zakład Ekologii Roślin, UMCS 

Pozostali Członkowie Rady:   

 • mgr Tomasz Antoniuk - Wójt Gminy Urszulin
 • mgr inż. Leszek Burakowski - Urząd Marszałkowski w Lublinie
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Zakład Geoekologii i Paleogeografii, UMCS
 • dr Tadeusz Grądziel - emerytowany pracownik naukowy UMCS
 • dr hab. Grzegorz Grzywaczewski – Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, UP w Lublinie, LTO
 • prof. dr hab. Marian Harasimiuk - Zakład Ochrony Środowiska, UMCS
 • prof. dr hab. Bogusław Kaszewski – Zakład Meteorologii i klimatologii UMCS
 • mgr inż. Marek Kopieniak - Wójt gminy Hańsk
 • mgr inż. Jerzy Sądel - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
 • dr hab. Jacek Łętowski - Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, UP w Lublinie
 • prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk - Zakład Hydrografii, UMCS
 • mgr Adam Panasiuk - wicestarosta włodawski
 • prof. dr hab. Kajetan Perzanowski – Katedra Ekologii Stosowanej KUL
 • prof. dr hab. Cezary Sławiński – Instytut Agrofizyki PAN Lublin
 • mgr  Beata Sielewicz – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
 • dr hab. Danuta Urban – Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, UP w Lublinie
 • dr Andrzej Wasilewski - Urząd Marszałkowski, PTTK w Lublinie
 • prof. dr hab. Władysława Wojciechowska - Katedra Botaniki i Hydrobiologii, KUL

Regulamin Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego

I

Rada Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Parku w zakresie ochrony przyrody i działalności naukowej Parku. Powoływana jest na kadencję trwającą 5 lat.

II

Do zakresu działania rady  naukowej należy w szczególności:
1. ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody,
2. opiniowanie projektu planu ochrony i rocznych zadań ochronnych,
3. ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych,
4. opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody,
5. opiniowanie zasad udostępniania terenu Parku dla celów naukowych, dydaktycznych i turystycznych,
6. opiniowanie kandydatów na stanowiska pracowników naukowo-badawczych,
7. przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

III

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady oraz zastępcę.
2. Funkcję sekretarza Rady Naukowej pełni z urzędu pracownik wyznaczony przez dyrektora Parku.
3. Rada Naukowa spośród swego grona może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe.
4. Rada Naukowa może określić zakres problemów, w których komisje wnioskują, bądź wydają opinie w okresie między posiedzeniami Rady. Komisje mają obowiązek złożenia informacji Radzie na najbliższym posiedzeniu plenarnym ze swej działalności.

IV

1. W posiedzeniach Rady Naukowej uczestniczy z urzędu dyrektor Parku lub jego zastępca.
2. W posiedzeniach Rady Naukowej mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele:
-  Ministra Środowiska,
-  Państwowej Rady Ochrony Przyrody,
3. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Naukowej mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele:
- instytucji naukowych,
- zainteresowanych terenowych organów administracji państwowej i samorządów terytorialnych,
- pracownicy Parku,
- specjaliści oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych współdziałających z Parkiem.

V

1. Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje przewodniczący lub jego zastępca stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Przewodniczący Rady Naukowej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady na wniosek:
            -  Ministra Środowiska,
            -  dyrektora Parku,
            -  przynajmniej 1/4 liczby członków Rady.

VI

1. Porządek posiedzenia ustala przewodniczący Rady Naukowej w porozumieniu z dyrektorem Parku. Porządek posiedzenia może być zmieniony na wniosek członka Rady, przyjęty większością głosów.
2. Obsługę kancelaryjną spełniają służby dyrekcji Parku.

VII

Posiedzenie Rady Naukowej prowadzi przewodniczący lub jego zastępca.

VIII

1. Uchwały Rady Naukowej zapadają w głosowaniu jawnym. Przewodniczący posiedzenia może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady zarządzić głosowanie tajne.
2. Uchwały zapadają większością głosów, przy co najmniej 50 % frekwencji.

IX

Każdy członek Rady Naukowej ma prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Rady oraz przedkładania projektów uchwał.

X

1. Z posiedzenia Rady Naukowej sporządza się protokół.
2. Protokół z posiedzenia Rady Naukowej powinien odzwierciedlać główne kierunki dyskusji oraz zawierać postanowienia, uchwały i głosy zabierane przez uczestników dyskusji.
3. Protokół podpisuje prowadzący posiedzenie Rady Naukowej.

XI

Dyrektor Parku zapewnia członkom Rady Naukowej korzystanie z dokumentów i materiałów Parku związanych z jej działalnością.