Budowa tras pieszo rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego

 

Gmina Urszulin (Beneficjent)

Poleski Park Narodowy (partner)

Powiat Włodawski (partner)

realizują projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich: „Budowa tras pieszo rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego”

 

Celem głównym projektu jest udostępnienie do zasobów środowiska naturalnego na obszarze Gminy Urszulin poprzez racjonalne wykorzystanie działań służących ochronie obszarów chronionych Polesia.

Osiągnięcie tego celu planowane jest poprzez przeprowadzenie następujących działań infrastrukturalnych:  Budowa ścieżki rowerowej na szlaku rowerowym „Szlak wojenny” Wytyczno,  Budowa ścieżki rowerowej na szlaku rowerowym Lublin-Wola Uhruska (odcinek Urszulin – Stare Załucze),  Budowa obiektu turystycznego MOR przy ścieżce rowerowej na szlaku rowerowym Lublin-Wola Uhruska (odcinek Urszulin – Stare Załucze) w Dębowcu wraz z infokioskiem multimedialnym,  Budowa ścieżki rowerowej na szlaku „Szlak jezior” , Budowa ścieżki przyrodniczej w Urszulinie,  Przebudowa obiektu turystycznego i ścieżki dydaktycznej „Żółwik” przy ODM PPN w Starym Załuczu, Oznakowanie szlaków rowerowych i nordic walking – za pomocą znaków informacyjnych dla turysty np. nazwa ścieżki jaka długość pozostała do pokonania na ścieżce,  Budowa oświetlenia ścieżki przyrodniczej w Urszulinie z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu zapisanych w Szczegółowym Opisie Osi priorytetowych. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa turystyki przyrodniczej na obszarach chronionych. W ramach projektu planowane jest zatrudnienie 1 osoby ze zmarginalizowanej grupy społecznej. Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu będą: mieszkańcy Gminy Urszulin z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

 

Rezultaty projektu: Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy – 1 EPC.  Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 1000 odwiedzin/rok.

 

Wartość projektu: 7 554 566,21 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 201 893,72 zł

  

www.mapadotacji.gov.pl