Aktualności

Warsztaty "Przyroda Polesia"

W dniach 13-15 czerwca 2019 roku, na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbyły się warsztaty "Przyroda Polesia"

Były to dwudniowe warsztaty  w formie sesji wykładowej i zajęć terenowych.

 

 W ramach warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z następującymi tematami:

-        Zrównoważony rozwój – co to jest?

-        Obszary prawem chronione w Polsce - dlaczego i po co trzeba je tworzyć?

-        Gospodarowanie na obszarach prawem chronionych na przykładzie Polskich Parków Narodowych w zakresie ich udostępniania dla edukacji i turystyki przy uwzględnieniu zasad ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

-        Zachowanie przyrodniczego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń to obywatelski obowiązek każdego z nas – walory przyrodniczo-krajobrazowe Poleskiego Parku Narodowego i Polesia.

-        Infrastruktura edukacyjno-turystyczna Poleskiego Parku Narodowego – sposób wykorzystania tych obiektów w zakresie turystyki realizowanej na obszarach prawem chronionych.

 

Celem realizacji warsztatów było:

-        Zapoznanie z zasadami zrównoważonego rozwoju w zakresie udostępniania dla turystyki i edukacji obszarów prawem chronionych

-        Kształtowanie świadomości ekologicznej i zapoznanie społeczeństwa z celami i zasadami ochrony przyrody na obszarach przyrodniczo cennych, oraz ukazanie znaczenia tych obszarów dla rozwoju gminy, województwa i kraju w zakresie turystyki i edukacji;

-      Uzyskanie akceptacji społeczności dla istnienia obszarów prawem chronionych i możliwości ich społecznego wykorzystania w turystyce przyrodniczej przy zachowaniu zasad ochrony przyrody;

-      Zachęcanie do aktywnego, ale jednocześnie zgodnego z naturą, wykorzystania czasu wolnego na obszarach Parków Narodowych, poprzez kształtowanie proekologicznej motywacji i ukazanie walorów tych obszarów,

-      Ukazanie sposobu gospodarowania na obszarach prawem chronionych na przykładzie Polskich Parków Narodowych w zakresie udostępniania dla edukacji i turystyki przy uwzględnieniu zasad ochrony przyrody;

-        Popularyzacja i pogłębianie wiedzy o walorach przyrodniczych i zasobach obszarów chronionych na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego.

 

W warsztatach wzięło udział łącznie 70 osób. Dziękujemy za duże zainteresowanie, przybycie i fantastyczną atmosferę podczas warsztatów.

 

Działanie realizowane w ramach Umowy nr 106/2019/Wn-50/EE-EE/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

Dla każdego coś miłego - "Odkrywamy Park" - podchody przyrody

W dniach 10-11 czerwca 2019 roku, na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbyły się zajęcia edukacyjne: Dla każdego coś miłego - "Odkrywamy Park" - podchody przyrody. Podczas dwóch dni zajęć, 240 uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, pod okiem pracowników Parku odkrywało uroki PPN. Pierwszego dnia wybraliśmy się na ścieżkę dydaktyczną "Czahary" gdzie uczestnicy mieli wiele interesujących gier i zabaw oraz konkurencji do pokonania. Drugiego dnia wraz z przedszkolakami i uczniami klas 0 wybraliśmy się do Muzeum PPN w Starym Załuczu. Tam poprzez zabawę uczyliśmy najmłodszych o przyrodzie Parku. Dla wszystkich uczestników przewidziano okolicznościowe upominki, a całość imprezy zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami.

Zadanie było dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Finał Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

 7 czerwca 2019 roku odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym. Konkurs organizowany jest przez Poleski Park Narodowy wraz z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Publicznym Gimnazjum Nr 1 we Włodawie. Był to konkurs o tematyce przyrodniczej obejmującej zagadnienia takie jak:

- sieć obszarów Natura 2000 w rejonie Poleskiego Parku Narodowego

- fauna i flora Parku

- środowisko geograficzne Parku

- ochrona przyrody

Uczestnicy wykazali się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu ekologii, biologii, geografii, sozologii, a także turystyki przyrodniczej i krajoznawczej.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Odbywał się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim.

Podczas etapu ogólnopolskiego, uczestnicy musieli zmierzyć się z niełatwymi zadaniami testowymi. Odpowiedzi uczniów zostały następnie sprawdzone przez komisję konkursową składającą się z przedstawicieli Poleskiego Parku Narodowego oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez uczestników, uczniowie przystępowali do dogrywki, polegającej na odpowiedziach ustnych na wylosowany zestaw pytań. Po wyłonieniu laureatów odbyło się uroczyste wręczenie nagród rzeczowych.

                Dziękujemy uczestnikom, opiekunom i wychowawcom za udział i przygotowanie do konkursu. Do zobaczenia za rok!

Wręczenie nagród