Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Poleski Park Narodowy w Urszulinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.poleskipn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-10-03.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe podmiotu

Poleski Park Narodowy, 22-234 Urszulin, ul. Lubelska 3a, tel. 82 5713-071 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Dostępność architektoniczna

  I.    Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny (dalej: ODA) - 22-234 Urszulin, ul. Lubelska 3a

1.    Wejście do budynku ODA osobom niepełnosprawnym  i poruszanie się po kondygnacjach umożliwiają dwie windy;

2.    Toalety w ODA są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;

3.    Przed budynkiem znajdują się dwa utwardzone parkingi - dla samochodów osobowych i autokarów;

4.    Do budynku mają wstęp osoby korzystające z psa asystującego;

5.    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla;

6.    Nie ma dostępności tłumacza języka migowego;

7.    Pracownicy Poleskiego Parku Narodowego zapewniają wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami;

8.    Poleski Park Narodowy zapewnia wsparcie techniczne - kontakt korespondencyjny, telefoniczny, mailowy.

  II.    Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny dalej: ODM) - Stare Załucze, 22-234 Urszulin

1.    Wejście do budynku ODM zapewniają osobom niepełnosprawnym podjazdy z barierkami;

2.    Toalety w budynku ODM są dostosowane do potrzeb z niepełnosprawnością ruchową;

3.    Do budynku ODM maja wstęp osoby z psem asystującym;

4.    Przed budynkiem znajduje się  parking dla samochodów osobowych;

5.    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla;

6.    Nie ma dostępności tłumacza języka migowego;

7.    Pracownicy Poleskiego Parku Narodowego zapewniają wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami;  

8.    Poleski Park Narodowy zapewnia wsparcie techniczne - kontakt korespondencyjny, telefoniczny, mailowy.

  III.    Ścieżka przyrodnicza „Czahary” – obwód ochronny Bubnów (na terenie gminy Hańsk i Urszulin)

1.    Ścieżka jest udostępniona dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  Drewniane kładki na ścieżce mają szerokość 150cm i są zabezpieczone odbojnikami;

2.    Platformy widokowe są wyposażone w  podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Podjazdy, pomosty są zabezpieczone barierkami;

3.    Tablice edukacyjne dostosowane są dla osób słabowidzących i niewidomych - wykonane nadruki na tablicach  techniką  tyflografiki z opisem Braille’a.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Poleski Park Narodowy zapewnia obsługę osobom ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem poniższych środków wspierających komunikowanie się:

1)    Kontakt telefoniczny - telefony stacjonarne i komórkowe,

2)    Kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, komunikatory w mediach społecznościowych),

3)    Wiadomości tekstowe – SMS,

4)    Poczta tradycyjna,

5)    FAX.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Łukaszuk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 562-23-87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo wystąpić do Poleskiego Parku Narodowego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

1)   dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2)   wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo;

3)   wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4)   wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Poleski Park Narodowy niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz o terminie realizacji żądania, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy Poleski Park Narodowy nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia w Poleskim Parku Narodowym skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl