Monitoring wizyjny

MONITORING WIZYJNY

Teren Poleskiego Parku Narodowego jest objęty monitoringiem wizyjnym.

Na terenie chronionych ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego jest zainstalowany system monitoringu wizyjnego, który tworzą urządzenia do automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazów.

Rejestracja obrazu jest prowadzona w celu monitorowania przyrody oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia PPN.  

Oprócz tego monitoringiem wizyjnym są objęte następujące obiekty:

 • Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny w Urszulinie
 • Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Starym Załuczu
 • Ośrodek Edukacyjny „Poleskie Sioło” w Wytycznie.

Monitorowanie obiektów i ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego, może łączyć się z przetwarzaniem wizerunku oraz innych danych osobowych osób przebywających na terenie Parku.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną poniżej, sporządzoną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”:

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Poleski Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie przy ulicy Lubelskiej 3a.

Kontakt:

 • Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin
 • telefon: +48 82 5713071,
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (sekretariat)
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (inspektor ochrony danych)

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego jest:

–  zapewnienie bezpieczeństwa mienia państwowego. Podstawą prawną w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e) RODO), nałożonego na nas art. 5 a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1302),

– ochrona przyrody. Podstawą prawną w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) nałożonego na nas art. 8 b ust. 1 lit. 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. z 18 maja 2021 r., Dz.U. poz.1098),

– zapewnienie bezpieczeństwa pracowników PPN oraz ich mienia. Podstawą prawną w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PPN (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest bezpieczeństwo pracowników PPN i ich mienia.

Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe?

W niektórych sytuacjach PPN ma prawo przekazać dane osobowe innym podmiotom. Uprawnienie to dotyczy następujących grup podmiotów:

 • osoby upoważnione – pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
 • podmioty przetwarzające – którym PPN zleca czynności wymagające przetwarzania danych w celu bardziej efektywnego wykonywania świadczonych przez Park usług,
 • innym odbiorcom danych – jeżeli wynika to z obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności organom ścigania.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od chwili pozyskania, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.

Jakie prawa przysługują obywatelom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje:

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania na zasadzie art. 15 i 16 RODO;
 • prawo żądania ich usunięcia na zasadzie art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania na zasadzie art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadzie art. 21 RODO,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 77 RODO, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym, jednakże przebywanie na ternie objętym monitoringiem wiąże się z koniecznością podania danych ze względów technicznych.

Czy i jak można uzyskać zabezpieczenie kopii nagrania monitoringu?

Osoba fizyczna będąca obiektem zdarzenia zarejestrowanego przez monitoring wizyjny na terenie PPN ma prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrektora PPN o zabezpieczenie w formie kopii zapisu wskazanego fragmentu nagrania z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia zarejestrowania zdarzenia na rejestratorze. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę, przybliżony czas i oznaczenie miejsca zdarzenia, a także opis zdarzenia i cel zabezpieczenia nagrania. Kopia zapisu zostanie udostępniona sądowi lub uprawnionemu organowi, na ich pisemny wniosek. W przypadku bezczynności uprawnionego organu, po upływie trzech miesięcy, kopia zapisu ulega fizycznemu zniszczeniu, chyba że przed upływem tego terminu osoba wnioskująca ponowi wniosek o zabezpieczenie nagrania na okres nie przekraczający kolejnych trzech miesięcy.

Nagranie z monitoringu może być w szczególnych wypadkach udostępnione osobie, która wnioskowała o zabezpieczenie nagrania, pod warunkiem, że możliwe jest udostępnienie nagrania w taki sposób, który nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.