Fundusz Leśny

2017 rok

Dnia 21 sierpnia 2017 roku zawarte zostały umowy nr EZ.0290.1.28.2017 oraz EZ.0290.1.29.2017, pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Poleskim Parkiem Narodowym na udzielenie dofinansowań z Funduszu Leśnego na realizację działania „Czynna Ochrona Ekosystemów Leśnych Poleskiego Parku Narodowego w 2017 r." oraz na realizację przedsięwzięcia badawczego „Owady myrmekofilne gniazd wybranych gatunków mrówek leśnych Poleskiego Parku Narodowego”.  Działania z zakresu ekosystemów leśnych obejmują zadania dotyczące hodowli i ochrony lasu oraz ochrony przeciwpożarowej.

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego obejmuje również prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Zawadówce (ssaki) i w Starym Załuczu (ptaki) oraz uzupełnienie infrastruktury turystycznej. Wysokość dofinansowania zgodnie z podpisaną umową wynosi 1 504 012, 02 zł.

Przedsięwzięcie badawcze będzie realizowane w kooperacji z UMCS Lublin. Jest to kontynuacja badań z 2016 roku. Wysokość dofinansowania zgodnie z podpisaną umową wynosi 230 708, 16 zł.

 

2016 rok

Dnia 31 sierpnia 2016 roku zawarta została umowa nr EZ.0290.1.27.2016 pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym a Poleskim Parkiem Narodowym na udzielenie dofinansowania z Funduszu Leśnego na realizację działania "Czynna Ochrona Ekosystemów Leśnych Poleskiego Parku Narodowego w 2016 r." Działania obejmują zadania z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzenia Ośrodka rehabilitacji zwierząt. Ponadto działanie obejmuje wdrożenie i uzupełnienie w Poleskim Parku Narodowym systemu informatycznego. Wysokość dofinansowania wynosi 623 552, 91 zł

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące działania:

1. Z zakresu hodowli lasu - prace na szkółce leśnej, poprawki i dolesianie luk, pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne,  usuwanie gatunków obcych, przygotowanie powierzchni do nasadzeń - melioracja agrotechniczna.

2. Z zakresu ochrony lasu - grodzenie upraw, wykładanie i korowanie pułapek klasycznych, zakup feromonów na brudnicę mniszkę oraz jesienne poszukiwania szkodników sosny.

3. Z zakresu ochrony przeciwpożarowej -  pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w PAD, mineralizacja pasów ppoż. oraz oczyszczanie pasów i terenów przyległych do pasów ppoż. z materiałów łatwopalnych. 

4. Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt.

5. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i stabilizujących:

- cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży wczesnych i późnych;

- wykonanie cięć przygodnych w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku;

6. Wdrożenie i uzupełnienie w Poleskim Parku Narodowym systemu informatycznego

Zamówienie obejmowało:

- dostawa i instalacja systemu do prowadzenia zadań ochronnych w ekosystemach Parku,

- dostawa i instalacja zintegrowanego systemu monitoringu przyrodniczego,

- dostawa komputerów terenowych - rejestratorów MOTOROLA TC 75 - 7 szt.

- dostawa drukarek mobilnych ZEBRA ZQ 520 - 7 szt.

- dostawa i instalacja oprogramowania do rejestratorów - 6 szt.

- dostawa i instalacja mobilnego opracowania GIS dla konserwatorów obwodów ochronnych - 6 licencji,

- dostawa i instalacja mobilnego opracowania GIS dla dyrektora, zastępcy i konserwatora obrębu ochronnego - 1 licencja na trzy stanowiska,

 

31 sierpnia również została zawarta umowa  nr EZ.0290.1.21.2016 pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym a Poleskim Parkiem Narodowym na prowadzenie badań naukowych "Owady myrmekofilne gniazd wybranych gatunków mrówek leśnych Poleskiego Parku Narodowego. Wysokość dofinansowania przeznaczonego na przeprowadzenie badań naukowych wynosi łącznie 121 337,16 zł.

W ramach działania zostały zrealizowane badania naukowe w roku 2016 r.

Z przeprowadzonych badań został przedstawiony raport, Autorzy opracowania: prof. dr hab. Bernard Staniec, dr hab. Ewa Pietrykowska-Tudruj oraz dr Mirosław Zagaja. Raport zawiera najważniejsze informacje dotyczące metodyki prowadzonych badań, stanowisk badawczych a także wstępne wnioski z przeprowadzonych badań. Raport dostępny jest u pracownika naukowego PPN dr Szymona Kolasy.

2015 rok

Dnia 24 listopada zakończona została realizacja zadania "Ochrona ekosystemów leśnych Poleskiego Parku Narodowego w 2015 roku", zgodnie z umową nr: EZ.0290.1.13.2015

W ramach zadania zostały zrealizowanie następujące działania:

1. Z zakresu hodowli lasu - prace na szkółce leśnej, poprawki i uzupełnienia, dolesianie luk, zalesienia, pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne i usuwanie gatunków obcych.

2. Z zakresu ochrony lasu - grodzenie upraw, wykładanie i korowanie pułapek klasycznych, zakup feromonów na brudnicę mniszkę oraz jesienne poszukiwania szkodników sosny.

3. Z zakresu wymiany istniejącej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczej "Dąb Dominik" - wymiana istniejącej kładki, zaprojektowanie i wykonanie nowej kładki, wymiana ogrodzenia wokół miejsca postojowego, wymiana drewnianego zadaszenia turystycznego, wykonanie nowego pomostu pływającego

4. Z zakresu ochrony przeciwpożarowej - remont dojazdów przeciw pożarowych, pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w PAD, mineralizacja pasów ppoż., zakup sprzętu ppoż.

Wysokość dofinansowania z Funduszu Leśnego wyniosła 769 622,82 zł

 

Pomost pływający

 

Dnia 14 maja 2015 roku zawarta została umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, a Poleskim Parkiem Narodowym na udzielenie dofinansowania z Funduszu Leśnego, na realizacje działania "Ochrona Ekosystemów Leśnych Poleskiego Parku Narodowego w 2015 roku".

Zakres rzeczowy zadania obejmuje :

1. Prace z zakresu hodowli lasu - prace szkółkarskie, nasadzenia, pielęgnowanie lasu

2. Prace z zakresu ochrony lasu - grodzenia upraw, jesienne poszukiwania szkodników sosny, korowanie pułapek klasycznych, zakup feromonów

3. Prace z zakresu wymiany infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczej "Dąb Dominik" - kładki, zadaszenie, pomost pływający

4. Prace z zakresu ochrony ppoż. - remont dojazdów ppoż., dyżury w punkcie alarmowo dyspozycyjnym, zakup sprzętu ppoż., mineralizacja pasów ppoż.

Wysokość dofinansowania na zrealizowanie całego zadania wynosi 883 141, 63 zł

2014 rok 

Dnia 9 maja 2014 roku Poleski Park Narodowy zawarł umowę nr: ZP-4/14 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na udzielenie środków finansowych z Funduszu Leśnego na realizację zadania " Ochrona Ekosystemów Leśnych Poleskiego Parku Narodowego".

Zakres rzeczowy zadania obejmuje następujące działania: 

1. Prace na szkółce leśnej;

2. Prace z zakresu hodowli i ochrony lasu;

3. Usuwanie gatunków obcych;

4. Grodzenie upraw siatką leśną;

5. Ochrona przed szkodnictwem;

6. Zakup sprzętu dla Straży Parku;

7. Zakup sprzętu ppoż.;

8. Zakup samochodu terenowego do celów ochrony ppoż;

Dnia 18 listopada, zostało zakończone zadanie pod nazwą : "Ochrona Ekosystemów Leśnych Poleskiego Parku Narodowego". W ramach zadania wykonano następujące działania :

1. Wykonanie prac mechanicznych i ręcznych w szkółce leśne na powierzchni 1,63ha;

2. Wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanu  na powierzchni 2,51ha;

3. Melioracje agrotechniczne na powierzchni 0,65ha;

4. Pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów w uprawach na powierzchni 21ha;

5. Usuwanie gatunków obcych (czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej i dębu czerwonego) na powierzchni 16,36ha;

6. Czyszczenia późne na powierzchni 0,60 ha;

7. Grodzenie upraw - 1300mb, powierzchnia, 2,05 ha;

8. Jesienne poszukiwania szkodników sosny, na 44 stałych partiach kontrolnych;

9. Wykładanie i korowanie pułapek klasycznych na cetyńca - 190 szt.;

10. Zakup feromonów na brudnice mniszkę i drwalnika - 170szt. ;

11. Zakup sprzętu dla Straży Parku ( aparat fotograficzny ze statywem i dyskiem przenośnym, 4 latarki Fenix z akumulatorami i ładowarkami);

12. Zakup samochodu terenowego do celów ppoż. z hakiem do przyczep i wciągarką oraz zakup przyczepy z agregatem gaśniczym;

13. Zakup sprzętu ppoż. ( pilarka łańcuchowa 1szt, tłumica- 5szt., hydronetka plecakowa - 5szt., szpadle 5-szt.)

14. Zakup i ustawienie dwóch szlabanów;

Całkowita kwota zadania  finansowanego ze środków Funduszu Leśnego wyniosła 263 810,82 zł

 

Wartość umowy  - 288 662 zł.

Zadania zostaną zrealizowane do dn. 8 grudnia 2014 roku.

 

 

2013 rok

Dnia 24 maja 2013 roku Poleski Park Narodowy zawarł umowę nr: ZP-11/13 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na udzielenie środków finansowych z Funduszu Leśnego na realizację zadania „Ochrona Ekosystemów Leśnych Poleskiego Parku Narodowego".

Zakres rzeczowy zadania obejmuje następujące działania:

1. Ochrona przed szkodnictwem;

2. Remont dojazdów pożarowych;

3. Prace z zakresu hodowli i ochrony lasu;

4. Wymiana starej i wykonanie nowej kładki na ścieżce przyrodniczej Spławy.

Wartość umowy - 958 530,35 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane do dn. 9 grudnia 2013 roku.

W dniu 5 grudnia 2013 roku zostało zakończone zadanie "Ochrona Ekosystemów Leśnych Poleskiego Parku Narodowego", sfinansowane z Funduszu Leśnego. Wykorzystana kwota dotacji wyniosła 888602,59 zł.

W ramach zadania został zakupiony sprzęt służący do ochrony przed szkodnictwem:

- fotopułapki 4 sztuki,

- lornetki 3 sztuki,

- kamera termowizyjna,

- laptop.

W ramach ochrony przeciwpożarowej wykonano remonty dojazdów pożarowych na odcinku 3 750 mb.

Ponadto przeprowadzono zabiegi z zakresu hodowli lasu:

- wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów na powierzchni 11,53 ha,

- melioracje agrotechniczne na powierzchni 4,55 ha,

- pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów w uprawach na powierzchni 28,92 ha,

- usuwanie gatunków obcych na powierzchni 30,38 ha,

- czyszczenie wczesne na powierzchni 4,40 ha,

- czyszczenie późne na powierzchni 9,75 ha.

Zabiegi z zakresu ochrony lasu:

- grodzenie upraw o powierzchni 5,07 ha siatką leśną,

- jesienne poszukiwania szkodników sosny na 44 partiach kontrolnych,

- wykładanie i korowanie pułapek klasycznych w ilości 190 sztuk,

- zakup feromonów na drwalnika paskowanego i brudnicę mniszkę w ilości 165 sztuk,

W ramach zadania dokonano także, wymiany starej kładki oraz zaprojektowano i wykonano nową kładkę o długości 4 165 mb na ścieżce przyrodniczej "Spławy".