NFOŚiGW

Przedsięwzięcia realizowane z pomocą finansową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Lp

Nazwa przedsięwzięcia

Okres realizacji

Wartość przedsięwzięcia (zł)

Wartość wsparcia finansowego NFOŚiGW (zł)

1 Czynna ochrona ptaków w Poleskim Parku Narodowym-etap I: ptaki drapieżne, sowy i bocian czarny 2006-2008 208375,54 176675,54
2 Ochrona wodniczki w Poleskim Parku Narodowym wykup gruntów   2008 43100,00 43100,00
3 Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym - wykonanie prawa pierwokupu 2008 12600,00 12600,00
4 Zakup wyposażenia do prowadzenia oceny stanu zasobów wodnych w Poleskim Parku Narodowym 2008 179000,00 179000,00
5 Ochrona roślin rzadkich w Poleskim Parku Narodowym 2008 18900,00 18900,00
6 Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym 2008 6200,00 5500,00
7 Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego 2008 568600,00 525400,00
8 Usuwanie z obszaru Poleskiego Parku Narodowego wyrobów zawierających azbest 2008 72900,00 53600,00
9 Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym 2008-2009 712300,00 615400,00
10 Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego - część inwestycyjna 2009 337700 337700
11 Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego 2009 327000 266000
12 Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym 2009 34800 28100
13 Aktywna edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym 2009 296400 177700
14 Międzynarodowa konferencja: „Przyszłość krajobrazów hydrogenicznych w Rezerwatach Biosfery Europy” w Poleskim Parku Narodowym 2010 74930 57530
15 Ograniczenie niskiej emisji w Poleskim Parku Narodowym 2010 945000 931200
16 Ochrona ekosystemów leśnych Poleskiego Parku Narodowego 2010 127200 113200
17 Ochrona ekosystemów torfowiskowych i łąkowych Poleskiego Parku Narodowego 2010 316000 316000
18 Ochrona ekosystemów wodnych Poleskiego Parku Narodowego 2010 351000 351000
19 Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego przed pożarami 2010 139000 125000
20 Udostępnianie walorów przyrodniczych w Poleskim Parku Narodowym 2010 340000 340000
21 Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym 2010-2011 1479400 1070100
22 Wykup gruntów prywatnych w Poleskim Parku Narodowym 2011 163517,61 163517,61
23 Ochrona przyrody Poleskiego Parku Narodowego 2011 743282,12 685145,22
24 Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN – I etap 2011/2012 249892,00 199892,00
25 Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym w 2011 r. 2011 118735,23 93113,31
26 Ochrona przyrody Poleskiego Parku Narodowego w 2012 roku 2012 792795,50 722941,39
27 Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN – II etap 2011/2012 287381,24 287381,24
28 Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym w 2012 roku 2012 911310,29 864340,55
29 Ochrona fauny i monitoring ptaków Poleskiego Parku Narodowego w 2013 r. - kontynuacja 2013 124215,10 111363,20
30 Utrwalanie uzyskanych efektów ekologicznych w ekosystemach Poleskiego Parku Narodowego w 2013r. 2013 401952,20 272578,92
31 Łagodzenie skutków antropopresji w Poleskim Parku Narodowym 2013 153000,00 137700,00
32 Utrzymanie bioróżnorodności w ekosystemach Poleskiego Parku Narodowego poprzez działania edukacji ekologicznej 2013 403984,21 276893,72
33 Czynna ochrona ekosystemów wodnych i nieleśnych Poleskiego Parku Narodowego w latach 2013-2015 2013 9840,00 9840,00
34 Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2013 roku – wykonanie prawa pierwokupu 2013 131088,55 131088,55
35 Utrzymanie bioróżnorodności w ekosystemach Poleskiego Parku Narodowego poprzez działania edukacji ekologicznej 2013-2014 403984,21 145198,86
36 Czynna ochrona ekosystemów wodnych i nieleśnych Poleskiego Parku Narodowego w latach 2013-2015 2013-2015 253389,68 243549,68
37 Ochrona przyrody Poleskiego Parku Narodowego w latach 2014-2015 2014-2015 561375,79 561375,79
38 Wykorzystanie walorów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w jego udostępnianiu jako przykład zrównoważonego rozwoju obszarów Natura 2000 2014 340685,65 340685,65
39 Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN 2014 847133,99  611889,00 
40 Wykup gruntów w PPN w 2014 roku – wykonanie prawa pierwokupu 2014 43232,46 43232,46
41 Wykup gruntów w PPN – wykonanie prawa pierwokupu 2014 30746,98 30746,98
42 Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym - wykonanie prawa pierwokupu we wsi Łomnica 2014 65953,25 65953,25
43 Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym - wykonanie prawa pierwokupu - działki we wsi Olszowo  2014 71330,74 67764,20
44 Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym - wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Zawadówka 2014 15834,84 15043,10
45 Czynna ochrona ekosystemów wodnych i nieleśnych Poleskiego Parku Narodowego w latach 2013-2015 2015 232147,11 170950,32
46 Ochrona przyrody Poleskiego Parku Narodowego w latach 2014-2015 2015 148757,88 148624,21
47 Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2015 r. - wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Dominiczyn 2015 36.640,98 36.640,98
48 Termomodernizacja budynku ODA w Urszulinie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz wykonanie hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w ODM w Starym Załuczu 2015-2016 1330230,00 945.000,00
49 Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2016 - wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Łomnica – działka 223 2016 23.467,19 22.000,00
50 Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2017  - wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Zbójno – działka 394 2017 16.713,40 16.713,40
51 Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2017 - wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Wytyczno – działka 2032/2 2017 141.130,37 141.130,37
52

Rozbudowa centrum edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym - budowa ośrodka edukacyjnego "Poleskie Sioło" - tradycyjna zagroda poleska w Wytycznie - w 2019 r.

2019-2020

2.153.181,00

341.523,91

53

Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym - 2019 r.

2019-2021 671.370,00 177.314,98
54

Rozbudowa centrum edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym - budowa ośrodka edukacyjnego "Poleskie Sioło" - tradycyjna zagroda poleska w Wytycznie - w 2020 r.

2019-2020 2.153.181,00

1.645.750,26

55

Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym (2020 r.)

2019-2021 671.370,00

271.760,30

56

Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2020 r. – wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Lipniak

2020

49.459,03

49.459,03

57 Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2020 r. – wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Jamniki 2020 8.624,84 8.624,84
58

Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym (2021 r.)

2019-2022

671.626,00

110.729,30

59

Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2021 r. - wykonanie wykupu działek nr 2167 i 2168 we wsi Wytyczno

2021

37.500,00

37.500,00

60

Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2021 r. - wykonanie wykupu działki nr 181 we wsi Stare Załucze

2021

34.500,00

34.500,00

61

Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2021 r. - wykonanie wykupu działki nr 305 we wsi Jagodno

2021

18.500,00

18.500,00

62

Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2021 r. - wykonanie wykupu działek nr 87/1 i 87/2 we wsi Michałów

2021

62.100,00

62.100,00

63

Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2021 r. - wykonanie wykupu działki nr 2127 we wsi Wytyczno

2021 30.000,00 30.000,00
64 Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym (2022 r.) 2019-2022  696.321,11 74.974,00
65 Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktu i stacji ładowania dla Poleskiego Parku Narodowego 2023-2024 442.385,00 398.124,00
66 Działanie dążące do podniesienia świadomości ekologicznej i prośrodowiskowej społeczeństwa - "Czas na Polesie" 2023-2025 350.000,00 350.000,00
67 Poprawa warunków transportu i bytowania zwierząt w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Poleskim Parku Narodowym poprzez zakup sprzętu wterynaryjnego 2023 181.771,00 163.591,00
68 Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej Poleskiego Parku Narodowego poprzez utrzymanie prawidłowej retencji wodnej, zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz eliminację gatunków obcych 2023 304.053,00 269.066,00
69 Poprawa warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego w Poleskim Parku Narodowym 2024 1.776.000,00 1.776.000,00