Budowa tras pieszo rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego

 

Gmina Urszulin (Beneficjent)

Poleski Park Narodowy (partner)

Powiat Włodawski (partner)

realizują projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich: „Budowa tras pieszo rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego”

 

Celem głównym projektu jest udostępnienie do zasobów środowiska naturalnego na obszarze Gminy Urszulin poprzez racjonalne wykorzystanie działań służących ochronie obszarów chronionych Polesia.

Osiągnięcie tego celu planowane jest poprzez przeprowadzenie następujących działań infrastrukturalnych:  Budowa ścieżki rowerowej na szlaku rowerowym „Szlak wojenny” Wytyczno,  Budowa ścieżki rowerowej na szlaku rowerowym Lublin-Wola Uhruska (odcinek Urszulin – Stare Załucze),  Budowa obiektu turystycznego MOR przy ścieżce rowerowej na szlaku rowerowym Lublin-Wola Uhruska (odcinek Urszulin – Stare Załucze) w Dębowcu wraz z infokioskiem multimedialnym,  Budowa ścieżki rowerowej na szlaku „Szlak jezior” , Budowa ścieżki przyrodniczej w Urszulinie,  Przebudowa obiektu turystycznego i ścieżki dydaktycznej „Żółwik” przy ODM PPN w Starym Załuczu, Oznakowanie szlaków rowerowych i nordic walking – za pomocą znaków informacyjnych dla turysty np. nazwa ścieżki jaka długość pozostała do pokonania na ścieżce,  Budowa oświetlenia ścieżki przyrodniczej w Urszulinie z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu zapisanych w Szczegółowym Opisie Osi priorytetowych. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa turystyki przyrodniczej na obszarach chronionych. W ramach projektu planowane jest zatrudnienie 1 osoby ze zmarginalizowanej grupy społecznej. Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu będą: mieszkańcy Gminy Urszulin z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

 

Rezultaty projektu: Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy – 1 EPC.  Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 1000 odwiedzin/rok.

 

Wartość projektu: 7 554 566,21 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 201 893,72 zł

  

www.mapadotacji.gov.pl

Czynna ochrona cennych siedlisk i gatunków flory Poleskiego Parku Narodowego oraz działania prowadzące do zwiększenia liczebności populacji żółwia błotnego w latach 2019-2023

POIiŚ

 

Poleski Park Narodowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

 

„Czynna ochrona cennych siedlisk i gatunków flory Poleskiego Parku Narodowego oraz działania prowadzące do zwiększenia liczebności populacji żółwia błotnego w latach 2019-2023”

 

Celem projektu jest ochrona ekosystemów wodnych i nieleśnych Poleskiego Parku Narodowego, ochrona roślin oraz poprawa stanu populacji żółwia błotnego.

 

Wartość projektu: 2 522 884,97 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 144 452,20 zł

 

 

Czytaj więcej...

Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w PPN

POIiŚ

Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w PPN

 

 

Poleski Park Narodowy z dniem 31.12.2018 r. zakończył realizację projektu "Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków z nimi związanych w Poleskim Parku Narodowym w latach 2017-2018dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Celem projektu było zachowanie i przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków na obszarze Poleskiego Parku Narodowego w latach 2017-2018. 

Wartość projektu: 494 836,42 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 420 521,70 zł

 

Czytaj więcej...

 

POIiŚ

Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w PPN

 

 

Poleski Park Narodowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków z nimi związanych w Poleskim Parku Narodowym w latach 2017-2018”

 

Celem projektu jest zachowanie i przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków na obszarze Poleskiego Parku Narodowego w latach 2017-2018.

 

Wartość projektu: 494 836,42 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 420 521,70 zł

 

 

Opis Projektu 

 

Czytaj więcej...

 

POIiŚ

Ścieżka dydaktyczna "Czahary"

 

W dniu 29 listopada 2017 roku, dokonano ostatecznego odbioru prac związanych z budową ścieżki dydaktycznej "Czahary"

Ścieżka dydaktyczna "Czahary" wykonana na terenie obwodu ochronnego "Bubnów" - torfowisko niskie „Bagno Bubnów” i jednocześnie obszary Natura 2000 (Bagno Bubnów PLB060001 i Ostoja Poleska PLH060013).

Łączna długość ścieżki dydaktycznej „Czahary” wynosi około 6,58 km (w tym: kładka o długości około 2,15 km i szerokości 1,5 m). Wykonana została w dwóch wariantach: krótszym (krótsza pętla - długość około 4,8 km) i dłuższym (dłuższa pętla – długość około 6,3 km). W ramach budowy ścieżki wykonano:

1. Kładkę:

 1). Roboty rozbiórkowe istniejącej kładki drewnianej na długości 150 mb;

 2). Wykonano kładkę drewnianą:

Czytaj więcej...

 

POIiŚ

Budowa ścieżki dydaktycznej "Czahary" w Poleskim Parku Narodowym

 

Poleski Park Narodowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Budowa ścieżki dydaktycznej "Czahary" w Poleskim Parku Narodowym, chroniącej torfowisko niskie Bagno Bubnów i gatunki z nim związane”

 

Celem projektu jest ochrona torfowiska niskiego Bagno Bubnów i gatunków tam występujących. Budowa ścieżki dydaktycznej ukierunkuje ruch turystyczny i wyznaczy udostępnioną do zwiedzania przestrzeń.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 749 308,87 zł

Ogólna wartość projektu: 881 539,87 zł

  

Opis projektu

 

Budowa ścieżki dydaktycznej właściwie ukierunkuje ruch turystyczny i wyznaczy udostępnioną do zwiedzania przestrzeń, co w konsekwencji umożliwi:

 

1)     Ograniczenie niekontrolowanej presji turystów na torfowisko niskie Bagno Bubnów przy jednoczesnej ochronie gatunków tam występujących: Wodniczka(Acrocephalus paludicola), Kulik wielki(Numenius arquata), Bekas kszyk(Gallinago gallinago), Błotniak stawowy(Circus aeruginosus), Żuraw(Grus grus), Uszatka błotna(Asio flammeus), Kumak nizinny(Bombina bombina), Traszka grzebieniasta(Triturus cristatus), Traszka zwyczajna(Triturus vulgaris), Żaba moczarowa(Rana arvalis), Żaba trawna(Rana temporaria), Ropucha szara(Bufo bufo), Kłoć wiechowata(Cladium mariscus (L.) Pohl), Kukułka krwista(Dactylorhiza incarnata);

 

2)     Edukację ekologiczną, rozpoznawanie gatunków występujących na torfowisku niskim i ich ochronę.

Wybudowana infrastruktura: Długość ścieżki 6,58 km. Ścieżka połączy 2 wieże widokowe. Wyposażona w 3 miejsca postojowe, zadaszenie, toaletę, platformy widokowe i kładki, tablice informacyjne, strzałki kierunkowe.

 

 

Planowane efekty:

 

Realizacja projektu, czyli budowa ścieżki dydaktycznej „Czahary” pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu, a mianowicie:

 

 - ochronę siedliska i gatunków tam występujących, po przez ograniczenie niekontrolowanej presji turystów na torfowisko niskie Bagno Bubnów;

 

 - uzyskanie lepszego statutu ochrony siedliska;

 

 - prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony torfowiska niskiego i gatunków tam występujących;

 

 - zwiększenie liczby obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Mechanizm sygnalizowania o nieprawidłowościach

 

Instytucja Zarządzająca POIiŚ informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Ewentualne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe można zgłaszać za pośrednictwem adresu

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

 

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

POIiŚ

Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym

 

 

Poleski Park Narodowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej i zaangażowanie obywateli w aktywną ochronę obszarów przyrodniczo cennych takich jak obszary Natura 2000 i Poleski Park Narodowy oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Dofinansowanie projektu z UE: 805 715,00 zł

Opis Projektu 

Czytaj więcej...

 

POIiŚ

Plan Ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu planu ochrony PPN

Założenia do Projektu Planu Ochrony Poleskiego Parku Narodowego

Projekt Planu Ochrony Poleskiego Parku Narodowego oraz obszarów Natura 2000 w granicach Parku

Projekt Rozporządzenia MŚ - plan ochrony PPN

Finansowanie Planu Ochrony

Projekt „Opracowanie  planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w granicach Parku” jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wykonawca Planu Ochrony

W dniu 05.10.2012 r. została zawarta umowa na wykonanie „Opracowania projektu planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w granicach Parku” z Konsorcjum:

  - Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska z siedzibą 01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13

 - TAXUS SI sp. z o.o. z siedzibą 02-494 Warszawa, ul. Płomyka 56A

 - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Przemyśl z siedzibą 37-700 Przemyśl, ul. Wysockiego 46a.

Czytaj więcej...