Czynna ochrona cennych siedlisk i gatunków flory Poleskiego Parku Narodowego oraz działania prowadzące do zwiększenia liczebności populacji żółwia błotnego w latach 2019-2023

POIiŚ

 

 

 

Poleski Park Narodowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

 

„Czynna ochrona cennych siedlisk i gatunków flory Poleskiego Parku Narodowego oraz działania prowadzące do zwiększenia liczebności populacji żółwia błotnego w latach 2019-2023”

 

Celem projektu jest ochrona ekosystemów wodnych i nieleśnych Poleskiego Parku Narodowego, ochrona roślin oraz poprawa stanu populacji żółwia błotnego.

 

Wartość projektu: 2 191 820,44 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 863 047,37 zł

 

 

Czytaj więcej...

Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w PPN

POIiŚ

Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w PPN

 

 

Poleski Park Narodowy z dniem 31.12.2018 r. zakończył realizację projektu "Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków z nimi związanych w Poleskim Parku Narodowym w latach 2017-2018dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Celem projektu było zachowanie i przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków na obszarze Poleskiego Parku Narodowego w latach 2017-2018. 

Wartość projektu: 494 836,42 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 420 521,70 zł

 

Czytaj więcej...

 

POIiŚ

Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w PPN

 

 

Poleski Park Narodowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków z nimi związanych w Poleskim Parku Narodowym w latach 2017-2018”

 

Celem projektu jest zachowanie i przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków na obszarze Poleskiego Parku Narodowego w latach 2017-2018.

 

Wartość projektu: 494 836,42 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 420 521,70 zł

 

 

Opis Projektu 

 

Czytaj więcej...

 

POIiŚ

Ścieżka dydaktyczna "Czahary"

 

W dniu 29 listopada 2017 roku, dokonano ostatecznego odbioru prac związanych z budową ścieżki dydaktycznej "Czahary"

Ścieżka dydaktyczna "Czahary" wykonana na terenie obwodu ochronnego "Bubnów" - torfowisko niskie „Bagno Bubnów” i jednocześnie obszary Natura 2000 (Bagno Bubnów PLB060001 i Ostoja Poleska PLH060013).

Łączna długość ścieżki dydaktycznej „Czahary” wynosi około 6,58 km (w tym: kładka o długości około 2,15 km i szerokości 1,5 m). Wykonana została w dwóch wariantach: krótszym (krótsza pętla - długość około 4,8 km) i dłuższym (dłuższa pętla – długość około 6,3 km). W ramach budowy ścieżki wykonano:

1. Kładkę:

 1). Roboty rozbiórkowe istniejącej kładki drewnianej na długości 150 mb;

 2). Wykonano kładkę drewnianą:

Czytaj więcej...

 

POIiŚ

Budowa ścieżki dydaktycznej "Czahary" w Poleskim Parku Narodowym

 

 

Poleski Park Narodowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Budowa ścieżki dydaktycznej "Czahary" w Poleskim Parku Narodowym, chroniącej torfowisko niskie Bagno Bubnów i gatunki z nim związane”

 

Celem projektu jest ochrona torfowiska niskiego Bagno Bubnów i gatunków tam występujących. Budowa ścieżki dydaktycznej ukierunkuje ruch turystyczny i wyznaczy udostępnioną do zwiedzania przestrzeń.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 749 308,87 zł

Ogólna wartość projektu : 881 539,87 zł

 

 

 

Opis Projektu 

 

Czytaj więcej...

 

POIiŚ

Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym

 

 

Poleski Park Narodowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej i zaangażowanie obywateli w aktywną ochronę obszarów przyrodniczo cennych takich jak obszary Natura 2000 i Poleski Park Narodowy oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Dofinansowanie projektu z UE: 805 715,00 zł

Opis Projektu 

Czytaj więcej...

 

POIiŚ

Plan Ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu planu ochrony PPN

Założenia do Projektu Planu Ochrony Poleskiego Parku Narodowego

Projekt Planu Ochrony Poleskiego Parku Narodowego oraz obszarów Natura 2000 w granicach Parku

Projekt Rozporządzenia MŚ - plan ochrony PPN

Finansowanie Planu Ochrony

Projekt „Opracowanie  planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w granicach Parku” jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wykonawca Planu Ochrony

W dniu 05.10.2012 r. została zawarta umowa na wykonanie „Opracowania projektu planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w granicach Parku” z Konsorcjum:

  - Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska z siedzibą 01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13

 - TAXUS SI sp. z o.o. z siedzibą 02-494 Warszawa, ul. Płomyka 56A

 - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Przemyśl z siedzibą 37-700 Przemyśl, ul. Wysockiego 46a.

Czytaj więcej...