Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021

W dniu 10.11.2021 roku w Warszawie została zawarta Umowa nr MFEOG.07.02.01-03-0033/21-00 w sprawie Projektu "Ptasie Horyzonty - czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków na Polesiu" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

Partnerami projektu są Fundacja Ptasie Horyzonty oraz Norsk Ornitologisk Forening / BirdLife Norwegia.

Celem projektu jest aktywna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na Polesiu Lubelskim (kulik wielki, rycyk, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna), wdrożenie kompleksowego i systemowego programu ochrony służącego utrzymaniu i wzmocnieniu populacji lęgowej gatunków objętych projektem oraz wzrost świadomości.

EOG