Warsztaty "Przyroda Polesia"

W dniach 13-15 czerwca 2019 roku, na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbyły się warsztaty "Przyroda Polesia"

Były to dwudniowe warsztaty  w formie sesji wykładowej i zajęć terenowych.

 

 W ramach warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z następującymi tematami:

-        Zrównoważony rozwój – co to jest?

-        Obszary prawem chronione w Polsce - dlaczego i po co trzeba je tworzyć?

-        Gospodarowanie na obszarach prawem chronionych na przykładzie Polskich Parków Narodowych w zakresie ich udostępniania dla edukacji i turystyki przy uwzględnieniu zasad ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

-        Zachowanie przyrodniczego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń to obywatelski obowiązek każdego z nas – walory przyrodniczo-krajobrazowe Poleskiego Parku Narodowego i Polesia.

-        Infrastruktura edukacyjno-turystyczna Poleskiego Parku Narodowego – sposób wykorzystania tych obiektów w zakresie turystyki realizowanej na obszarach prawem chronionych.

 

Celem realizacji warsztatów było:

-        Zapoznanie z zasadami zrównoważonego rozwoju w zakresie udostępniania dla turystyki i edukacji obszarów prawem chronionych

-        Kształtowanie świadomości ekologicznej i zapoznanie społeczeństwa z celami i zasadami ochrony przyrody na obszarach przyrodniczo cennych, oraz ukazanie znaczenia tych obszarów dla rozwoju gminy, województwa i kraju w zakresie turystyki i edukacji;

-      Uzyskanie akceptacji społeczności dla istnienia obszarów prawem chronionych i możliwości ich społecznego wykorzystania w turystyce przyrodniczej przy zachowaniu zasad ochrony przyrody;

-      Zachęcanie do aktywnego, ale jednocześnie zgodnego z naturą, wykorzystania czasu wolnego na obszarach Parków Narodowych, poprzez kształtowanie proekologicznej motywacji i ukazanie walorów tych obszarów,

-      Ukazanie sposobu gospodarowania na obszarach prawem chronionych na przykładzie Polskich Parków Narodowych w zakresie udostępniania dla edukacji i turystyki przy uwzględnieniu zasad ochrony przyrody;

-        Popularyzacja i pogłębianie wiedzy o walorach przyrodniczych i zasobach obszarów chronionych na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego.

 

W warsztatach wzięło udział łącznie 70 osób. Dziękujemy za duże zainteresowanie, przybycie i fantastyczną atmosferę podczas warsztatów.

 

Działanie realizowane w ramach Umowy nr 106/2019/Wn-50/EE-EE/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.