GRANTY DLA NAUKOWCÓW

 

7 maja 2024 r. w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego odbyło się uroczyste podpisanie Umów na realizację Projektów naukowo-badawczych i naukowo-badawczo-wdrożeniowego, które powstały w efekcie realizacji Umowy o Współpracę Poleskiego Parku Narodowego z Lubelskim Węglem „Bogdanka” zawartej pod koniec 2023 r. Projekty zostały sfinansowane ze środków Funduszu Badań i Działań na rzecz Ochrony Środowiska na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego: Granty dla Naukowców, utworzonego przez LW Bogdanka.

Umowy ze strony lubelskich uczelni podpisywali prorektorzy: Pan prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, reprezentujący Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Pan prof. dr hab. Andrzej Marczuk, reprezentujący Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, a ze strony PPN, Pan Jarosław Szymański, dyrektor Parku.

Uczestnikami wydarzenia byli również oczywiście przedstawiciele Lubelskiego Węgla „Bogdanka”, na czele z Panią Agatą Kostarz, z-cą Dyrektora ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju.

Podpisanie umów było możliwe dzięki pilotażowemu programowi współpracy między parkiem narodowym a przedsiębiorstwem wydobywczym, skierowanemu na finansowanie tych badań przez naukowców z lubelskich uczelni, które posłużą do oceny wpływu działalności wydobywczej na ekosystemy Poleskiego Parku Narodowego. Dzięki środkom przekazanym przez LW Bogdanka, Park otrzymał wsparcie na wzmocnienie ochrony ekosystemów i gatunków poprzez lepszą osłonę naukową. Dofinansowanie otrzymały następujące projekty naukowo-badawcze i naukowo-badawczo-wdrożeniowe wybrane przez Komisję Konkursową:

  •  Projekt dr hab. Jolanty Joniec, profesor UP w Lublinie - „Parametry aktywności i bioróżnorodności mikroorganizmów oraz fitotoksyczności, jako narzędzie do monitorowania gleb Poleskiego Parku Narodowego”.
  • Projekt dr hab. Pawła Buczyńskiego, prof. UMCS w Lublinie, - „Torfianki w Lesie Bagno jako siedliska wtórne i ostoje dla owadów związanych z torfowiskami przejściowymi i wysokimi w Poleskim Parku Narodowy. Inwentaryzacja, ewaluacja, ochrona”.
  • Projekt dr hab. Piotra Czyżowskiego, adiunkta naukowo-badawczego UP w Lublinie - „Ocena wpływu bobra europejskiego Castor fiber na środowisko przyrodnicze Poleskiego Parku Narodowego w obszarze oddziaływania Lubelskiego Zagłębia Węglowego”.
  • Projekt mgr Aleksandry Bartkowskiej, asystenta UP w Lublinie - „Ocena pośredniego oddziaływania LW Bogdanka S.A. na ekosystemy torfowiskowe: aplikacyjny wymiar analiz fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych wód”.
  • Projekt dr hab. Stanisława Chmiela, prof. UMCS w Lublinie - „Wdrożenie systemu monitoringu hydrometeorologicznego do operacyjnego diagnozowania i zarządzania ekosystemami wodnymi PPN”.
  • Projekt dr Joanny Sender, adiunkt naukowo-dydaktyczny UP w Lublinie, nt. „Wzbogacenie różnorodności flory torfowiskowej Poleskiego Parku Narodowego – ochrona czynna”.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim grantobiorcom i czekamy na wyniki badań!