Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

 

W dniu 29.01.2024 r. została podpisana Umowa o współpracy nr 79/DR/DRC/2024 pomiędzy Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. a Poleskim Parkiem Narodowym.

Umowę zawarto w celu podjęcia współpracy stron przy realizacji zadań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Współpraca obejmie:

  1. Finansowanie projektów naukowo-badawczych na rzecz przyrody i ochrony środowiska na obszarze PPN ze środków Funduszu Badań i Działań na rzecz Ochrony Środowiska na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego: GRANTY DLA NAUKOWCÓW, w tym w aspekcie bezpośredniego i pośredniego oddziaływania LW Bogdanka na ekosystemy PPN.
  2. Dofinansowanie realizacji przez PPN wybranych zadań określonych w Planie Ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego.

Realizacja zadań w ramach Umowy będzie służyć następującym celom:

-    minimalizowanie poziomu oddziaływania działalności wydobywczej na ekosystemy PPN, np. ze szczególnym uwzględnieniem stosunków wodnych, bioróżnorodności, wpływu na zmiany klimatu,

-    wspomożenie realizacji działań ochronnych stojących przed PPN,

-    zainicjowanie nowych działań na rzecz ochrony środowiska na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego, w tym na obszarze PPN.

Na mocy zawartej Umowy LW Bogdanka przeznaczy na realizację w 2024 r. zadań określonych w tej Umowie kwotę 500.000 zł netto.