POIiŚ

Plan Ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu planu ochrony PPN

Założenia do Projektu Planu Ochrony Poleskiego Parku Narodowego

Projekt Planu Ochrony Poleskiego Parku Narodowego oraz obszarów Natura 2000 w granicach Parku

Projekt Rozporządzenia MŚ - plan ochrony PPN

Finansowanie Planu Ochrony

Projekt „Opracowanie  planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w granicach Parku” jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wykonawca Planu Ochrony

W dniu 05.10.2012 r. została zawarta umowa na wykonanie „Opracowania projektu planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w granicach Parku” z Konsorcjum:

  - Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska z siedzibą 01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13

 - TAXUS SI sp. z o.o. z siedzibą 02-494 Warszawa, ul. Płomyka 56A

 - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Przemyśl z siedzibą 37-700 Przemyśl, ul. Wysockiego 46a.

Podpisanie umowy

I warsztaty interesariuszy

W dniu 14.12.2012r. odbyły się w Zajeździe DROB I warszaty interesariuszy. Na spotkanie przybyło 50 osób. Celem spotkania było wzajemne poznanie przedstawicieli róznych grup interesu, które powinny współdziałać dla ochrony Poleskiego Parku Narodowego lub które będą odczuwać skutki wdrożenia zadań wynikajace z planu ochrony. Spotkanie prowadził Wykonawca planu ochrony dla PPN. Zostały przedstawione dwie prezentacje:

    warsztaty_dla_intesariuszy_14.12 3.55 Mb

 

   Uspołecznienie planu ochrony PZO 14.12 905.78 Kb

Po wysłuchaniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja podczas której formułowano wnioski, uwagi i sugestie dotyczące planu ochrony PPN.

II warsztaty interesariuszy

W dniu 20.12.2013r. odbyły się w Zajeździe DROB II warsztaty interesariuszy. Na spotkanie przybyło 46 osób. Celem spotkania było podsumowanie wykonania I etapu projektu "Planu Ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w granicach Parku". Spotkanie prowadził Wykonawca planu ochrony dla PPN. Zostało przedstawionych jedenaście prezentacji:

  1 Aktualny stan prac nad planem ochrony - diagnoza 8.74 Mb

  2 Operat z zakresu ewidencji gruntów - diagnoza 2.69 Mb

  3 Operat ochrony zasobów abiotycznych - diagnoza. 1.02 Mb

  4 Operat ochrony zasobów i ekosystemów wodnych - diagnoza. 1.23 Mb

  5 Operat ochrony ekosystemów leśnych - diagnoza. 1.54 Mb

  6 Operat ochrony roślin - diagnoza. 2.67 Mb

  7 Operat ochrony grzybów - diagnoza. 1.18 Mb

  8 Operat ochrony zwierząt: bezkręgowce lądowe - diagnoza. 5.18 Mb

  9 Operat ochrony walorów kulturowych - diagnoza 1.18 Mb

 10 Operat ochrony walorów krajobrazowych - diagnoza. 1.15 Mb

 11 Operat zagospodarowania przestrzennego - diagnoza. 1.03 Mb

Po wysłuchaniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja podczas której formułowano wnioski, uwagi i sugestie dotyczące planu ochrony PPN.

W 4 kwartale 2013 roku, wykonawca sporządził dokumentację Planu Ochrony część I . Zostały wykonane prace terenowe i kameralne obejmujące : ocenę stanu ochrony poszczególnych przedmiotu, identyfikacje istniejących i potencjalnych zagrożeń i weryfikację materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych dotyczących informacji o obszarze Parku i przedmiotach ochrony, oraz określenie potrzeb ich uzupełnienia. 

III Spotkanie informacyjno-konsultacyjne interesariuszy

4 lipca 2014 roku odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne wszystkich interesariuszy. W spotkaniu uczestniczyło 45 osób.  Wykonawca przedstawił wnioski wynikające z fazy strategicznej pracy nad planem ochrony.

Wykonawca w 2 kwartale 2014 sporządził dokumentację planu ochrony - cześć II. Opracował następujące dokumenty:

1. Szczegółowe cele działań ochronnych do osiągnięcia w okresie 20 lat.

2. Rodzaje i sposoby działań ochronnych oraz lokalizację ich realizacji.

3. Wskazania do studiów uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

IV Spotkanie informacyjno-konsultacyjne interesariuszy

Dnia 29 września 2014 roku, w Zajeździe Drob w Urszulinie, odbyło się ostatnie, IV spotkanie konsultacyjne dotyczące planu ochrony Poleskiego Parku Narodowego. Wykonawca przedstawił projekt planu ochrony, z którym mogły zapoznać się wszyscy interesariusze. Podczas spotkania zgłaszane były wnioski i uwagi do przedstawionego projektu planu ochrony. Udział w spotkaniu wzięło 55 osób.

 

 

15.01.2015 - Wyłożenie do konsultacji społecznych projektu planu ochrony Poleskiego Parku Narodowego oraz części obszarów Natura 2000 pokrywających się z granicami Parku.

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.),zawiadamiam 

 

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu planu ochrony Poleskiego Parku Narodowego oraz części obszarów Natura 2000 pokrywających się z granicami Parku.


Jednocześnie informuję, że:

 

1. W terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia zainteresowane osoby mogą zapoznać się z projektem planu ochrony Poleskiego Parku Narodowego na stronie internetowej Poleskiego Parku Narodowego http://www.poleskipn.pl/ lub http://www.bip.poleskipn.pl/ w zakładce Plan Ochrony oraz w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin.

 

2. Uwagi i wnioski do wyłożonego projektu planu ochrony Poleskiego Parku Narodowego można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia. 

 

3. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego.

 

4. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

       

Dyrektor

Poleskiego Parku Narodowego

 

   

Projekt Planu Ochrony Poleskiego Parku Narodowego oraz obszarów Natura 2000 w granicach Parku