Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w racjonalnym udostępnianiu obszarów chronionych

 

 „Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w racjonalnym udostępnianiu obszarów chronionych”.

 

22 października 2017 roku, na terenie Poleskiego Parku Narodowego, odbyły się warsztaty dla dorosłych pt. Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w racjonalnym udostępnianiu obszarów chronionych”. 

Działanie realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0079/16-00

Projektu „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym” nr wniosku POIS.02.04.00-00-0079/16 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Warsztaty składały się z dwóch części: teoretycznej i terenowej. W pierwszej części warsztatów, omówiono następujące zagadnienia:

1. Obszary chronione - zapoznanie z celami i zasadami ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego.

2. Bogactwo przyrody i krajobrazu oraz różnorodność przyrodnicza obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego.

3. Znaczenie istnienia obszarów chronionych dla zachowania bogactwa przyrodniczego w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie turystyki, edukacji i rolnictwa przy zachowaniu zasad ochrony przyrody.

4. Sposób i możliwości udostępniania obszarów chronionych przy jednoczesnym zachowaniu zasad ochrony przyrody na przykładzie infrastruktury Poleskiego Parku Narodowego.

Część druga stanowiły warsztaty terenowe, które miały miejsce na ścieżce przyrodniczej "Dąb Dominik" i "Obóz Powstańczy".

Całość zakończyła się obiadokolacją. W warsztatach wzięło udział 60 osób.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link