Ptaki

Wodniczka

W Poleskim Parku Narodowym stwierdzono występowanie ok. 200 gatunków ptaków, z których ok. 150 uznano za lęgowe. Spotykamy tu często takie, niemal egzotyczne gatunki, jak czapla biała i nadobna. Licznie występujący bąk ma tu najwyższe zagęszczenie w kraju. Na torfowiskach Parku lęgną się błotniaki łąkowe. Do niedawna gnieździł się również błotniak zbożowy, jednak w ostatnich latach jego lęgi nie zostały potwierdzone. Jest natomiast regularnie widywany. Do innych rzadkich, gnieżdżących się tutaj gatunków należy derkacz, dubelt i kaczka podgorzałka. Ptaki te należą do gatunków zagrożonych w skali globalnej, zaś podgorzałka ma w Parku jedne z nielicznych stanowisk w całym regionie. Po latach nieobecności powrócił do Parku bielik, największy nasz ptak drapieżny, prawdopodobnie będący pierwowzorem naszego godła państwowego. Należy wspomnieć również o żurawiu, widniejącym w herbie Poleskiego Parku Narodowego. Jest to największy krajowy ptak (ponad 1m wysokości), tworzący pary na całe życie. Ciekawostką jest fakt, że samce, co roku wiosną po przylotach adorują samice, wykonując skomplikowany taniec godowy i wydając przy tym charakterystyczny głos zwany klangorem. W Parku i otulinie regularnie słyszane i obserwowane są sowy, z największą z nich - puchaczem na czele. Najliczniej jednak występuje puszczyk zwyczajny. Do ptaków zagrożonych wyginięciem w skali globalnej należy też niepozorna wodniczka. Jest to niewielki ptak wróblowy najliczniej występujący na Białorusi i w Polsce. W Parku liczebność wodniczki oceniana jest na ok. 300 śpiewających samców - ptaki nie tworzą typowych par, jak u większości gatunków ptaków. Jest to trzecia, co do wielkości populacja w kraju po Bagnach Biebrzańskich i torfowiskach węglanowych pod Chełmem. Innym interesującym ptakiem jest bocian czarny, który od bociana białego (oprócz ubarwienia) różni sie bardzo skrytym trybem życia - gniazda zakłada w lesie. Dzięki programowi restytucji powróciły cietrzewie, które ponownie można obserwować na terenie PPN. Ptaki cechuje złożone zachowanie godowe. W okresie wiosennym odbywają widowiskowe toki, podczas których samce staczają ze sobą zacięte pojedynki.

Obszar Poleskiego Parku Narodowego to jeden z najbogatszych w awifaunę obszarów - różnorodność siedlisk przyrodniczych zapewnia ogromną różnorodność gatunków ptaków, w tym ptaków związanych z wodą., Zwłaszcza w czasie wędrówek wiosenno-jesiennych stanowią - miłe dla oka i ucha - urozmaicenie poleskiego krajobrazu.

 Tab. 1. Zestawienie gatunków ptaków, wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywy Rady 72/409/EWG), stwierdzonych w granicach Poleskiego Parku Narodowego jako lęgowe

L.p.

Kod

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Stwierdzony/nie stwierdzony

p, m, os.*

Status ochronny**

Kategoria zagrożenia***

1.                    

A021

Bąk

Botaurus stellaris

lęgowy 13 m

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

LC, SPEC 3

2.                    

A022

Bączek

Ixobrychus minutus

lęgowy 3-4 m

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

VU, SPEC 3

3.                    

A027

Czapla biała

Egretta alba

lęgowy 12 par

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

 

4.                    

A030

Bocian czarny

Ciconia nigra

lęgowy 4-5 p

OŚ, OS, DP, Bern2, Bonn2

SPEC 3

5.                    

A031

Bocian biały

Ciconia ciconia

lęgowy

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

SPEC 2

6.                    

A036

Łabędź niemy

Cygnus olor

lęgowy 4-5 p

OŚ, DP, Bern3

 

7.                    

A060

Podgorzałka

Aythya nyroca

lęgowy 5-10 p

OŚ, DP, Bern3, Bonn1/2

EN, SPEC 1

8.                    

A072

Trzmielojad

Pernis apivorus

lęgowy 1-2 p

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

SPEC 4

9.                    

A075

Bielik

Haliaeetus albicilla

lęgowy 1-2 p

OŚ, OS, DP, Bern2, Bonn 1/2

LC, SPEC 3

10.                 

A081

Błotniak stawowy

Circus aeruginosus

lęgowy 7-8 p

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

 

11.                 

A084

Błotniak łąkowy

Circus pygargus

lęgowy 2-3 p

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

SPEC 4

12.                 

A089

Orlik krzykliwy

Aquila pomarina

lęgowy 2-3 p

OŚ, OS, DP, Bern2, Bonn2

LC, SPEC 3

13.                 

A090

Orlik grubodzioby

Aquila clanga

zalatujący, lęgowy na granicy otuliny PPN

OŚ, OS, DP,

CR, SPEC1

14.                 

A104

Jarząbek

Tetrastes bonasia

lęgowy 10-20 p

Ł, DP, Bern3

DD

15.                 

A107

Cietrzew

Tetrao tetrix

lęgowy 3-5 m

OŚ, OS, DP, Bern3

EN, SPEC 3

16.                 

A119

Kropiatka

Porzana porzana

lęgowa 20 m

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

DD, SPEC 4

17.                 

A120

Zielonka

Porzana parva

lęgowa 13 m

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

NT, SPEC 4

18.                 

A122

Derkacz

Crex crex

lęgowy 40-48 m

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

DD, SPEC 1

19.                 

A127

Żuraw

Grus grus

lęgowy 30-32 p

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

SPEC 3

20.                 

A154

Dubelt

Gallinago media

lęgowy 5-8 m

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

VU, SPEC 2

21.                 

A177

Mewa czarnogłowa

Larus melanocephalus

zalatująca, prawdopodobnie lęgowa w 2012 r.

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

LC, SPEC 3

22.                 

A193

Rybitwa rzeczna

Sterna hirundo

lęgowa 4-5 p

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

 

23.                 

A196

Rybitwa białowąsa

Chlidonias hybrida

lęgowa 5-10 p

OŚ,DP,

LC, SPEC 3

24.                 

A197

Rybitwa czarna

Chlidonias niger

lęgowa 5-10 p

OŚ,DP,

SPEC 3

25.                 

A215

Puchacz

Bubo bubo

lęgowy 4-6 m 

OŚ, OS, DP, Bern2

NT, SPEC 3

26.                 

A224

Lelek

Caprimulgus europaeus

lęgowy 1-2 m

OŚ, DP, Bern2

SPEC 2

27.                 

A229

Zimorodek

Alcedo atthis

lęgowy 1-2 p

OŚ, DP, Bern2

SPEC 3

28.                 

A234

Dzięcioł zielonosiwy

Picus canus

lęgowy 2-3 p

OŚ, DP, Bern2

SPEC 3

29.                 

A236

Dzięcioł czarny

Dryocopus martius

lęgowy 12-14 p

OŚ, DP, Bern2

SPEC 4

30.                 

A238

Dzięcioł średni

Dendrocopos medius

lęgowy 10-20 p

OŚ, DP, Bern2

SPEC 4

31.                 

A239

Dzięcioł białogrzbiety

Dendrocopos leucotos

lęgowy 3-5 p

OŚ, DP, Bern2

NT

32.                 

A246

Lerka

Lullula arborea

lęgowa 5-10 p

OŚ, DP, Bern3

SPEC 2

33.                 

A255

Świergotek polny

Anthus campestris

Lęgowy 1-2 pary

OŚ, DP,

 

34.                 

A272

Podróżniczek

Luscinia svecica

lęgowy 3-4 m

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

NT

35.                 

A294

Wodniczka

Acrocephalus paludicola

lęgowa 259 m

OŚ, DP

VU, SPEC 1

36.                 

A307

Jarzębatka

Sylvia nisoria

lęgowa 5-10 p

OŚ, DP, Bern3, Bonn2

SPEC 4

37.                 

A320

Muchołówka mała

Ficedula parva

lęgowa 4-5 p

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

 

38.                 

A338

Gąsiorek

Lanius collurio

lęgowy 50-100 p

OŚ, DP, Bern2

SPEC 3

39.                 

A379

Ortolan

Emberiza hortulana

lęgowy 1-2 p

OŚ, DP, Bern3

SPEC 2

40.                 

A429

Dzięcioł białoszyi

Dendrocopos syriacus

prawdopodobnie lęgowy

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

 

 

*m - samce, p - pary, os - osobnik, zapis 1m, os/rok oznacza, że jedynym stwierdzeniem tego gatunku w PPN jest obserwacja 1 samca czy osobnika w danym roku;

**OŚ - gatunek objęty ochrona ścisłą (w przypadku ptaków wymienionych w tabeli 7 nie zmienił się status ich ochronności w wyniku wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkwej zwierząt (Rozporządzenie 2014); OCZ - gatunek objęty ochroną częściową, OS - ochrona strefowa, Ł - gatunek łowny;

**DP - Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej - załącznik I, gatunki silnie zagrożone, wymagające szczególnej ochrony, w tym głównie poprzez zabezpieczenie ich siedlisk i miejsc występowania;

**DS2/4 - Dyrektywa Siedliskowa Unii Europejskiej; załącznik II, obejmujący gatunki, których utrzymanie wymaga ochrony właściwych im siedlisk i wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony; załącznik IV, uwzględniający gatunki wymagające ochrony ścisłej;

**Bern2/3 - Konwencja Berneńska o ochronie europejskiej fauny i flory oraz ich naturalnych siedlisk; załącznik II, obejmujący gatunki bardzo zagrożone i ściśle chronione; załącznik III, obejmujący gatunki o mniejszym zagrożeniu, którym zapewnia się ochronę i które mogą podlegać ochronie jedynie częściowej;

**Bonn1/2- Konwencja Bońska, która dotyczy międzynarodowej ochrony zwierząt wędrownych, głównie ptaków; załącznik I obejmuje gatunki wędrowne wyraźnie zagrożone wymarciem na całym obszarze występowania lub jego większej części i wymagające bezwzględnej ochrony; załącznik II obejmuje gatunki o niepewnym statusie lub wykazujące regres populacyjny, które powinny korzystać z międzynarodowej kontroli i ochrony, określonej konkretniej w ramach dodatkowych porozumień między krajami - stronami konwencji.

**EX - gatunki wymarłe i zanikłe, EX?- gatunki prawdopodobnie zanikłe w granicach Polski w ostatnich czterech stuleciach, CR - gatunki krytycznie zagrożone, EN - gatunki silnie zagrożone, VU - gatunki umiarkowanie zagrożone (narażone na wyginięcie), NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia, LC - gatunki niższego ryzyka - najmniejszej troski, DD - gatunki o statusie słabo rozpoznanym i zagrożeniu stwierdzonym ale bliżej nieokreślonym; kategorie zagrożenia wg krajowej czerwonej listy (G 2002);

*** SPEC1/4 stopnie zagrożenia według BirdLife International 2004: SPEC 1 - gatunki zagrożone w skali globalnej, SPEC 2 - gatunki zagrożone, których europejska populacja przekracza 50% populacji światowej i których stan zachowania uznano za niekorzystny, SPEC 3 - gatunki zagrożone, których europejska populacja nie przekracza 50% populacji światowej i których stan zachowania uznano za niekorzystny, SPEC 4 - gatunki zagrożone, których europejska populacja przekracza 50% populacji światowej i których stan zachowania uznano za korzystny;

Kod - kody dla gatunków DP i DS, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Europejska Agencja Środowiska (EEA); kody dla gatunków ptaków ostatnia aktualizacja 29.11.2011.; inne kody - 21.05.2012;

 

Tab. 2.  Zestawienie gatunków ptaków, wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywy Rady 72/409/EWG), stwierdzonych w granicach Poleskiego Parku Narodowego jako nielęgowe, prawdopodobnie lęgowe oraz gatunki które w przeszłości były lęgowe

Lp.

Kod

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Charakter występowania

p, m, os*

Status ochronny**

Kategoria zagrożenia***

1.        

A080

Gadożer

Circaetus gallicus

dawniej prawdopodobnie lęgowy, obecnie zalatujący

OŚ, OS, DP,

CR, SPEC 3

2.        

A082

Błotniak zbożowy

Circus cyaneus

prawdopodobnie nie lęgowy, dawniej lęgowy 1 p/2013

OŚ, DP,

VU, SPEC 3

3.        

A083

Błotniak stepowy

Circus macrourus

zalatujący

 

 

4.        

A091

Orzeł przedni

Aquila chrysaetos

zalatujący

OŚ, OS, DP, Bern2, Bonn2

EN, SPEC3

5.        

A094

Rybołów

Pandion haliaetus

zalatujący

OŚ, OS, DP, Bern2, Bonn2

VU, SPEC 3

6.        

A098

Drzemlik

Falco columbarius

przelotny pojedyncze os

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

 

7.        

A103

Sokół wędrowny

Falco peregrinus

zalatujący

OŚ, OS, DP, Bern2, Bonn2

CR, SPEC3

8.        

A151

Batalion

Philomachus pugnax

przelotny  do 100 os

OŚ, DP, Bern3, Bonn2

EN, SPEC4

9.        

A166

Łęczak

Tringa glareola

przelotny

OŚ, DP, Bern3, Bonn2

CR, SPEC 3

10.     

 

Puszczyk mszarny

Strix nebulosa

zalatujący

OŚ, DP, Bern2

LC

11.     

A222

Uszatka błotna

Asio flammeus

dawniej lęgowa, aktualnie nielęgowa

OŚ,DP, Bern2

VU, SPEC3

12.     

A231

Kraska

Coracias garrulus

regularnie zalatująca, stwierdzana w okresie lęgowym, prawdopodobnie lęgowa

OŚ, OS, DP, Bern2, Bonn2

CR, SPEC 4

 

Tab. 3. Zestawienie regularnie występujących wędrownych gatunków ptaków, nie wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywy Rady 72/409/EWG), stwierdzonych w granicach Poleskiego Parku Narodowego  

Lp.

Kod

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Charakter występowania

Status ochronny*

Kategoria zagrożenia***

1.        

A039

Gęś zbożowa

Anser fabalis

przelotny

Ł, Bern3, Bonn2

 

2.        

A041

Gęś białoczelna

Anser albifrons

przelotny

Ł, Bern3, Bonn2

 

3.        

A050

Świstun

Anas penelope

przelotny < 200 os

OŚ, Bern3, Bonn2

CR

4.        

A054

Rożeniec

Anas acuta

przelotny < 50 os

OŚ, Bern3, Bonn2

EN, SPEC 3

5.        

A056

Płaskonos

Anas clypeata

nielęgowy

OŚ, Bern3, Bonn2

 

6.        

A164

Kwokacz

Tringa nebularia

 nielęgowy

OŚ, Bern3, Bonn2

 

7.        

A182

Mewa siwa

Larus canus

nielęgowy

OŚ, Bern3

SPEC 3

8.        

A184

Mewa srebrzysta

Larus argentatus

nielęgowy

 

OCZ

 

 

Tab. 4.  Zestawienie innych gatunków ptaków stwierdzonych w granicach Poleskiego Parku Narodowego

L.p.

Nazwa gatunkowa polska

Nazwa gatunkowa łacińska

Charakter występowania*

Status ochronny**

1.        

Łabędź niemy

Cygnus olor

lęgowy 10-15 p

OŚ, Bern3, Bonn2

2.        

Gęgawa

Anser anser

lęgowy ≤50 p

Ł, Bern3, Bonn2

3.        

Krakwa

Anas strepera

lęgowa 10-15 p

OŚ, Bern3, Bonn2

4.        

Cyraneczka

Anas crecca

lęgowa 5-10 p

Ł, Bern3, Bonn2

5.        

Krzyżówka

Anas platyrhynchos

lęgowa < 100 p

Ł, Bern3, Bonn2

6.        

Cyranka

Anas querquedula

lęgowa 15-20 p

OŚ, Bern3, Bonn2

7.        

Głowienka

Aythya ferina

lęgowa 10-20 p

Ł, Bern3, Bonn2

8.        

Czernica

Aythya fuligula

lęgowa 10-20 p

Ł, Bern3, Bonn2

9.        

Hełmiatka

Netta rufina

nielęgowa

OŚ, Bern3, Bonn2

10.     

Nurogęś

Mergus merganser

 nielęgowy

OŚ, Bern3, Bonn2

11.     

Gągoł

Bucephala clangula

lęgowy 3-5 p.

OŚ, Bern3, Bonn2

12.     

Kuropatwa

Perdix perdix

lęgowa

Ł, Bern3

13.     

Przepiórka

Coturnix coturnix

lęgowa

OŚ, Bern3, Bonn2

14.     

Bażant

Phasianus colchicus

lęgowy

Ł

15.     

Perkozek

Tachybaptus ruficollis

lęgowy, 5-10 p

OŚ, Bern2

16.     

Perkoz dwuczuby

Podiceps cristatus

lęgowy < 20 p

OŚ, Bern3

17.     

Perkoz rdzawoszyi

Podiceps grisegena

lęgowy 1-2 p

OŚ, Bern2, Bonn2

18.     

Zausznik

Podiceps nigricollis

lęgowy 2-3 p

OŚ, Bern2

19.     

Kormoran

Phalacrocorax carbo

nielęgowy 1000 os

OCZ, Bern3

20.     

Czapla siwa

Ardea cinerea

lęgowy 1-3 p

OCZ, Bern3

21.     

Jastrząb

Accipiter gentilis

lęgowy < 10 p

OŚ, Bern2, Bonn2

22.     

Krogulec

Accipiter nisus

lęgowy < 20 p

OŚ, Bern2, Bonn2

23.     

Myszołów

Buteo buteo

lęgowy < 20 p

OŚ, Bern2, Bonn2

24.     

Myszołów włochaty

Buteo lagopus

przelotny, nieliczny

OŚ, Bern2, Bonn2

25.     

Pustułka

Falco tinnunculus

przelotny, nieliczny

OŚ, Bern2, Bonn2

26.     

Kobuz

Falco subbuteo

lęgowy 3-5 p

OŚ, Bern2, Bonn2

27.     

Kobczyk

Falco vespertinus

zalatujący

OŚ, Bern2, Bonn2

28.     

Wodnik

Rallus aquaticus

lęgowy < 20 p

OŚ, Bern3

29.     

Kokoszka

Gallinula chloropus

lęgowy < 10 p

OŚ, Bern3

30.     

Łyska

Fulica atra

lęgowy

Ł, Bern3, Bonn2

31.     

Sieweczka rzeczna

Charadrius dubius

lęgowa 1-2 pary

 

32.     

Czajka

Vanellus vanellus

lęgowa

 

33.     

Kszyk

Gallinago gallinago

lęgowy < 20

OŚ, Bern3, Bonn2

34.     

Słonka

Scolopax rusticola

lęgowy < 10 m

Ł, Bern3, Bonn2

35.     

Rycyk

Limosa limosa

lęgowy 0-2 p

 

36.     

Kulik wielki

Numenius arquata

lęgowy 0-2 p

 

37.     

Brodziec piskliwy

Actitis hypoleucos

lęgowy ≥ 5 p

OŚ, Bern2, Bonn2

38.     

Samotnik

Tringa ochropus

lęgowy 10-15 p

OŚ, Bern2, Bonn2

39.     

Krwawodziób

Tringa totanus

lęgowy 5-10 p

 

40.     

Śmieszka

Larus ridibundus

lęgowa, 1 kolonia ok. 1000 os.

OŚ, Bern3, Bonn2

41.     

Mewa białogłowa

Larus cachinnans

lęgowa 1-2 p

 

42.     

Rybitwa białoskrzydła

Chlidonias leucopterus

lęgowa 2-4 p

OŚ, DP, Bern2, Bonn2

43.     

Grzywacz

Columba palumbus

lęgowy

Ł

44.     

Sierpówka

Streptopelia decaocto

lęgowa

OŚ, Bern3

45.     

Turkawka

Streptopelia turtur

lęgowa

OŚ, Bern3

46.     

Gołąb miejski

Columba livia forma urbana

nielęgowy

OCZ

47.     

Kukułka

Cuculus canorus

lęgowa

OŚ, Bern3

48.     

Płomykówka

Tyto alba

obecnie niestwierdzona, dawniej lęgowa

OŚ, Bern2

49.     

Pójdźka

Athene noctua

obecnie niestwierdzona, dawniej lęgowa

OŚ, Bern2

50.     

Puszczyk

Strix aluco

lęgowy 15-20 teryt.

OŚ, Bern2

51.     

Uszatka

Asio otus

lęgowa 2-3 teryt.

OŚ, Bern2

52.     

Jerzyk

Apus apus

lęgowy, kilka par

OŚ, Bern3

53.     

Dudek

Upupa epops

lęgowy < 10 p

OŚ, Bern2

54.     

Krętogłów

Jynx torquilla

lęgowy < 10 p

OŚ, Bern2

55.     

Dzięcioł zielony

Picus viridis

lęgowy < 5 p

OŚ, Bern2

56.     

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

lęgowy

OŚ, Bern2

57.     

Dzięciołek

Dendrocopos minor

lęgowy

OŚ, Bern2

58.     

Skowronek

Alauda arvensis

lęgowy

OŚ, Bern3

59.     

Górniczek

Eremophila alpestris

zalatujący

OŚ, Bern2

60.     

Brzegówka

Riparia riparia

zalatujący

OŚ, Bern2

61.     

Dymówka

Hirundo rustica

lęgowa

OŚ, Bern2

62.     

Oknówka

Delichon urbicum

lęgowa

OŚ, Bern2

63.     

Świergotek drzewny

Anthus trivialis

lęgowy

OŚ, Bern2

64.     

Świergotek łąkowy

Anthus pratensis

lęgowy

OŚ, Bern2

65.     

Pliszka żółta

Motacilla flava

lęgowa

OŚ, Bern2

66.     

Pliszka siwa

Motacilla alba

lęgowa

OŚ, Bern2

67.     

Jemiołuszka

Bombycilla garrulus

przelotna, liczna

OŚ, Bern2

68.     

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

lęgowy

OŚ, Bern2

69.     

Pokrzywnica

Prunella modularis

lęgowa

OŚ, Bern2

70.     

Rudzik

Erithacus rubecula

lęgowy

OŚ, Bern2, Bonn2

71.     

Słowik szary

Luscinia luscinia

lęgowy

OŚ, Bern2, Bonn2

72.     

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

lęgowy

OŚ, Bern2, Bonn2

73.     

Pleszka

Phoenicurus phoenicurus

lęgowa

OŚ, Bern2, Bonn2

74.     

Pokląskwa

Saxicola rubetra

lęgowa

OŚ, Bern2, Bonn2

75.     

Białorzytka

Oenanthe oenanthe

lęgowa

OŚ, Bern2, Bonn2

76.     

Kos

Turdus merula

lęgowy

OŚ, Bern3, Bonn2

77.     

Kwiczoł

Turdus pilaris

lęgowy

OŚ, Bern3, Bonn2

78.     

Śpiewak

Turdus philomelos

lęgowy

OŚ, Bern3, Bonn2

79.     

Droździk

Turdus iliacus

nie lęgowy

OŚ, Bern3, Bonn2

80.     

Paszkot

Turdus viscivorus

lęgowy

OŚ, Bern3, Bonn2

81.     

Świerszczak

Locustella naevia

lęgowy

OŚ, Bern2, Bonn2

82.     

Strumieniówka

Locustella fluviatilis

lęgowa

OŚ, Bern2, Bonn2

83.     

Brzęczka

Locustella luscinioides

lęgowa

OŚ, Bern2, Bonn2

84.     

Rokitniczka

Acrocephalus schoenobaenus

lęgowa

OŚ, Bern2, Bonn2

85.     

Łozówka

Acrocephalus palustris

lęgowa

OŚ, Bern2, Bonn2

86.     

Trzciniak

Acrocephalus arundinaceus

lęgowy

OŚ, Bern2, Bonn2

87.     

Trzcinniczek

Acrocephalus scirpaceus

lęgowy

OŚ, Bern2, Bonn2

88.     

Zaganiacz

Hippolais icterina

lęgowy

OŚ, Bern2, Bonn2

89.     

Piegża

Sylvia curruca

lęgowa

OŚ, Bern2, Bonn2

90.     

Cierniówka

Sylvia communis

lęgowa

OŚ, Bern2, Bonn2

91.     

Gajówka

Sylvia borin

lęgowa

OŚ, Bern2, Bonn2

92.     

Kapturka

Sylvia atricapilla

lęgowa

OŚ, Bern2, Bonn2

93.     

Świstunka leśna

Phylloscopus sibilatrix

lęgowa

OŚ, Bern2, Bonn2

94.     

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita

lęgowy

OŚ, Bern2, Bonn2

95.     

Piecuszek

Phylloscopus trochilus

lęgowy

OŚ, Bern2, Bonn2

96.     

Mysikrólik

Regulus regulus

lęgowy

OŚ, Bern2, Bonn2

97.     

Zniczek

Regulus ignicapillus

lęgowy

OŚ, Bern2, Bonn2

98.     

Muchołówka szara

Muscicapa striata

lęgowa

OŚ, Bern2, Bonn2

99.     

Muchołówka żałobna

Ficedula hypoleuca

lęgowa

OŚ, Bern2, Bonn2

100.  

Wąsatka

Panurus biarmicus

lęgowa

OŚ, Bern2

101.  

Raniuszek

Aegithalos caudatus

lęgowy

OŚ, Bern3

102.  

Modraszka

Cyanistes caeruleus

lęgowa

OŚ, Bern2

103.  

Bogatka

Parus major

lęgowa

OŚ, Bern2

104.  

Czubatka

Lophophanes cristatus

lęgowa

OŚ, Bern2

105.  

Czarnogłówka

Poecile montanus

lęgowa

OŚ, Bern2

106.  

Sikora uboga

Poecile palustris

lęgowa

OŚ, Bern2

107.  

Sosnówka

Parus ater

lęgowa

 

108.  

Kowalik

Sitta europaea

lęgowy

OŚ, Bern2

109.  

Pełzacz leśny

Certhia familiaris

lęgowy

OŚ, Bern2

110.  

Pełzacz ogrodowy

Certhia brachydactyla

lęgowy

 

111.  

Remiz

Remiz pendulinus

lęgowy

OŚ, Bern3

112.  

Wilga

Oriolus oriolus

lęgowy

OŚ, Bern2

113.  

Srokosz

Lanius excubitor

lęgowy < 10 p

OŚ, Bern2

114.  

Sójka

Garrulus glandarius

lęgowa

115.  

Sroka

Pica pica

lęgowa

OCZ

116.  

Kawka

Corvus monedula

przelotny

117.  

Gawron

Corvus frugilegus

przelotny

OCZ

118.  

Wrona siwa

Corvus cornix

lęgowa

OCZ

119.  

Kruk

Corvus corax

lęgowy <10 p

OCZ, Bern3

120.  

Szpak

Sturnus vulgaris

lęgowy

121.  

Wróbel

Passer domesticus

lęgowy

122.  

Mazurek

Passer montanus

lęgowy

OŚ, Bern3

123.  

Zięba

Fringilla coelebs

lęgowa

OŚ, Bern3

124.  

Jer

Fringilla montifringilla

przelotny

OŚ, Bern3

125.  

Kulczyk

Serinus serinus

lęgowy

OŚ, Bern2

126.  

Dzwoniec

Chloris chloris

lęgowy

OŚ, Bern2

127.  

Szczygieł

Carduelis carduelis

lęgowy

OŚ, Bern2

128.  

Czyż

Carduelis spinus

lęgowy

OŚ, Bern2

129.  

Makolągwa

Carduelis cannabina

lęgowa

OŚ, Bern2

130.  

Dziwonia

Carpodacus erythrinus

lęgowa < 5 p

OŚ, Bern2

131.  

Gil

Pyrrhula pyrrhula

lęgowy

OŚ, Bern3

132.  

Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

lęgowy

OŚ, Bern2

133.  

Trznadel

Emberiza citrinella

lęgowy

OŚ, Bern2

134.  

Potrzos

Emberiza schoeniclus

lęgowy

OŚ, Bern2

135.  

Potrzeszcz

Emberiza calandra

lęgowy

OŚ, Bern3