Ochrona wód

Główne prace w ramach ochrony ekosystemów wodnych mają na celu przeciwdziałanie skutkom stałego procesu odwodnienia terenów PPN, mają również na celu poprawę stosunków wodnych oraz zahamowanie ich degradacji. Oprócz wymienionych poniżej prac rok rocznie prowadzone są patrole stawów, oczyszczane są rowy doprowadzające wodę do stawów, wykaszane są groble stawowe, w porze zimowej w razie potrzeb wycinane są przeręble oraz odkuwa się mnichy z lodu. Stan wszystkich budowli wodnych jest ciągle monitorowany przez Służby Parku by w razie potrzeby reagować na przecieki wodny, które mogą być powodowane działalnością bobrów lub po prostu wysokim stanem wód w okresie wiosennym. Prowadzone odłowy regulacyjne mają na celu unaturalnienie ichtiofauny. Głównym celem odłowów jest także eliminowanie ekspansywnych gatunków obcych: karasia srebrzystego, sumika karłowatego.

 

Rok

Remont grobli [szt.]

Remont przetamowań [szt.]

Remont mnichów, zastawek, przepustów [szt.]

Wykonanie grobli w celu spowolnienia odpływu wody [szt.]

Wykonanie przetamowań w celu powstrzymania odpływu wody i renaturyzacji ekosystemów torfowiskowych [szt.]

Wykonianie mnichów [szt.]

Zasypywanie rowów melioracyjnych [szt.]

1997

2

8

14

2

5

3

 

1998

1

8

8

1

12

6

 

1999

1

 

4

5

15

3

 

2000

3

 

 

1

16

 

 

2001

4

 

2

 

6

 

 

2002

3

1

2

 

 

 

 

2003

1

1

3

 

 

3

 

2004

3

 

 

2

 

4

 

2005

2

2

2

 

 

6

 

2006

8

3

5

 

 

8

 

2007

6

 

1
3

 

1

2

3

2008

5

 

1

 

1

 

4

2009

5

 

1

 

 

6

 

2010

3

1

 

 

 

 

16

2011

9

 2

6

 

 

2

4

2012

 8

 

 

 

2

 

2013

6

5

 

 1

 

2014

3

1

10

 

 

 

 

2015

4

 

10

 

 

 

 

2016

7

 

3

 

 

 

 

2017

2

2

7

       

2018

1

 

3

       

2019

5

 

5

       

2020

3

1

3

       

2021

1

1

       

2022

 

3

       

Plan na 2023

12

1