Programy rolno-środowiskowe

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest jednym z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Istotą działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 jest promowanie praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowanie gruntami, ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu, zagrożonych zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich.  Służy też zachęceniu rolników do ochrony środowiska i przyrody w swoim gospodarstwie rolnym.

  Wypas owiec na wrzosowisku w O.O.  Zbójno (fot. J.Szymański)   

 W ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych można korzystać z 7 pakietów:

 

1. Rolnictwo zrównoważone

 

2.Ochrona gleb i wód

 

3.Zachowanie tradycyjnych odmian drzew owocowych

 

4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

 

5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

 

6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

 

7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

 

Pakiety te są z kolei podzielone na 28 wariantów.   

       

Ekstensywna uprawa roli i wykaszanie łąk w O.O. Bubnów (fot. J. Szymański)

Zaprojektowane pakiety przyrodnicze są ukierunkowane na ochronę cennych siedlisk zarówno na obszarach Natura 2000 jak i poza nimi. Podstawowym wymogiem we wszystkich pakietach jest zachowanie trwałych użytków zielonych i zachowanie elementów nieużytkowanych rolniczo a stanowiących ostoje przyrody.                       

Na obszarze Poleskiego Parku Narodowego, którego ponad 40% powierzchni zajmują ekosystemy nieleśne lądowe, od wielu lat prowadzona jest ochrona czynna siedlisk i gatunków z wykorzystaniem działań o charakterze rolno-środowiskowo-klimatycznym.

Większa część ochrony czynnej jest w tym przypadku realizowana przez rolników dzierżawiących grunty Parku i wykorzystujących zabiegi pod nadzorem Służby Parku. Pozostałą część realizuje Park własnymi siłami.

                

Wykaszanie łąk bagiennych w O.O. Bubnów (fot. J. Szymański)