Monitoring przyrodniczy

Właściwe zarządzanie zasobami przyrodniczymi parku narodowego wymaga prowadzenia systematycznych obserwacji przyrodniczych, stałej kontroli stanu środowiska. Służby Parku Narodowego poprzez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (art. 112 ust. 2) są zobligowane do gromadzenia informacji o stanie środowiska przyrodniczego w Parku i o procesach zachodzących na jego obszarze.

Zgodnie z Ustawą, "monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej na wybranych obszarach, a także na ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody, w tym na obserwacji siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000". Konieczność prowadzenia monitoringu przyrodniczego na obszarze PPN jest tym większa, że Poleski Park Narodowy znalazł się na liście obszarów Natura 2000 (Obszar Specjalnej Ochrony oraz Specjalny Obszar Ochrony).

W cytowanej ustawie plan ochrony dla obszarów Natura 2000 powinien obejmować między innymi monitoring przyrodniczy, o czym mówi art.29. Natomiast art. 31 obliguje do składania raportów co 3 lub 6 lat, dotyczących: podejmowanych działań ochronnych, wpływu tych działań na stan ochrony siedlisk i gatunków oraz wynik monitorowania i nadzoru tych działań. Jednocześnie o prowadzeniu monitoringu mówi „Krajowa strategia ochrony umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej, która w „Działaniach strategicznych" w I punkcie formułuje następujące działania "Rozpoznanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń". Szczególnie część druga dotycząca potencjalnych zagrożeń jest niezwykle istotna, bo bez odpowiednio gromadzonych, przetwarzanych i analizowanych danych nie będzie możliwe określenie potencjalnych zagrożeń i odpowiednio wcześniejsze przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom.

Najistotniejszym elementem warunkującym funkcjonowanie ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego jest woda i odpowiednie stosunki wodne, w tym ilość i jakość wody. W związku z tym już w roku 1991 powstał projekt prowadzenia w PPN monitoringu hydrologicznego opartego na sieci punktów pomiarowych. Polegał on na kontroli poziomu wód powierzchniowych (łaty wodowskazowe) na jeziorach i głównych ciekach Parku oraz poziomu wód podziemnych (piezometry, studnie kopane). W 2008 roku istniejąca sieć pomiarowa została unowocześniona i rozbudowana.

Część zadań z zakresu monitoringu, która realizowana jest przez pracowników Parku, obejmuje obsługę punktów pomiarowych monitoringu hydrologicznego, monitoring wybranych grup fauny oraz monitoring zagrożonych gatunków roślin. Część monitoringu realizowana jest w ramach projektów badawczych prowadzonych przez instytucje naukowe. Do tych należą m.in.

- monitoring glebowy (projekt badawczy realizowany przez zespół naukowców z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk),

- monitoring hydrobiologiczny, glebowy oraz fitosocjologiczny, prowadzony od 2008 r. i realizowany w ramach projektu „Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony - ocena efektów renaturalizacji ekosystemów wodnych i torfowiskowych" przez zespoły naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie - SKłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

1. Monitoring przyrodniczy prowadzony przez PPN:

Zakres monitoringu

Opis (metodyka, częstość pomiarów/obserwacji itd.)

Wykonawca w Parku (i współwykonawcy poza Parkiem, jeśli są)

Monitoring hydrologiczny

Punkty pomiarowe - automatyczny pomiar poziomu wody na ciekach i jeziorach oraz na torfowiskach (co pół godziny) oraz pomiar ręczny w piezometrach (raz w tygodniu).

Służby Parku obsługują sieć punktów pomiarowych, analizą danych i opracowywaniem wyników zajmuje się Zakład Hydrografii UMCS w Lublinie

Monitoring fauny.

Stan populacji i lęgowisk żółwia błotnego, kontrola siedlisk.

 

Inwentaryzacja bobrów.

Inwentaryzacja zwierzyny.

Inwentaryzacja lisa

Coroczna kontrola lęgowisk i samic wychodzących na składanie jaj. Zbieranie informacji o obserwacji oznakowanych osobników.

 

 

Metoda corocznej inwentaryzacji czynnych stanowisk, w których bezpośrednim sąsiedztwie występują zimowe magazyny żerowe.

Zimowe liczenie jelenia, sarny, dzika, łosia, zająca, lisa, jenota.

Letnie obserwacje lisów przy zajętych norach

Pracownik ds. ochrony fauny, Terenowa Służba Parku

Monitoring restytuowanego cietrzewia

Zbieranie informacji o obserwacjach ptaków, liczenie ptaków w okresie wiosny na tokowiskach

Pracownik ds. ochrony fauny, Terenowa Służba Parku

Monitoring  norki amerykańskiej

Metoda monitorowania rozmieszczenia i liczebności norki amerykańskiej na podstawie częstości pozostawiania śladów na pływających tratwach.

Pracownik ds. nauki i badań, Terenowa Służba Parku

Monitoring wydry

Metoda tropienia na śniegu wzdłuż rzek, kanałów, rowów i jezior w celu poszukiwania śladów obecności wydr.

Pracownik ds. nauki i badań, Terenowa Służba Parku

Monitoring ptaków (za wyjątkiem cietrzewia), dla których wyznacza się strefy ochronne

Kontrola stref w sezonie, obserwacje terenowe

Terenowa Służba Parku

Monitoring rzadkich i zagrożonych gatunków flory

 

 

Kontrola stanowisk oraz liczebności populacji gatunków, m.in. obuwika pospolitego, lipiennika Loesela, staroduba łąkowego, aldrowandy pęcherzykowatej

Pracownik ds. nauki i badań, Terenowa Służba Parku

Monitoring stanu ekologicznego ekosystemów wodnych na podstawie parametrów fizyczno-chemicznych wód oraz ilości i struktury gatunkowej fitoplanktonu

Badania hydrochemiczne i biologiczne w dwóch terminach na początku czerwca oraz przełom lipca i sierpnia na 28 stanowiskach badawczych w 2008 i 2014 roku

Na zlecenie PPN

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Władysława Wojciechowska

Monitoring stanu ekologicznego ekosystemów wodnych na podstawie liczebności i struktury gatunkowej zooplanktonu

Odłów wrotków planktonowych dwukrotnie w ciągu roku. Czerwiec i przełom września i października 2008 i 2014 roku

Na zlecenie PPN

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr Andrzej Demetraki-Paleolog

Monitoring stanu ekologicznego ekosystemów wodnych na podstawie liczebności i struktury gatunkowej zooplanktonu (cz. B. Widłonogi i wioślarki) oraz fauny makrobentosowej

Badania zooplanktonu na 25 obiektach wodnych. Dwukrotnie w ciągu roku w czerwcu i na przełomie września i października 2008 i 2014 roku

Na zlecenie PPN

Uniwersytet Warszawski

Dr Jan Igor Rybak

Monitoring stanu ekologicznego ekosystemów wodnych na podstawie struktury gatunkowej i ilościowej ichtiofauny

Odłów ryb z oznaczeniem gatunku.

Liczebność przeliczana na godzinę połowu. 2008 i 2014 rok

Na zlecenie PPN

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr Marcin Kolejko

Monitoring stanu ekologicznego ekosystemów wodnych na podstawie struktury gatunkowej i stopnia pokrycia makrofitów

Badania roślinności wodnej obejmujące strefę litoralu. W czerwcu i lipcu 2008 i 2014 roku

Na zlecenie PPN

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr Joanna Sender

Monitoring stanu ekologicznego ekosystemów torfowiskowych na podstawie struktury ekosystemów roślinnych

Zdjęcia fitosocjologiczne w obrębie 30 punktów badawczych.

2008 i 2014 rok

Na zlecenie PPN

UMCS w Lublinie

Dr hab. Bogdan Lorens

Monitoring stanu ekologicznego ekosystemów torfowiskowch na podstawie stanu i stopnia przeobrażenia gleb torfowych

Odkrywki glebowe, analiza próbek, określenie typu gleb. 2008 i 2014 rok

Na zlecenie PPN

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Danuta Urban

Monitoring stanu i stopnia przeobrażenia gleb torfowych

Odkrywki glebowe i analiza pobranego materiału. 2008 i 2014 rok

Na zlecenie PPN

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr bab. Danuta Urban

Monitoring zmian struktury form pokrycia terenu

Ocena zmian struktury form pokrycia terenu na podstawie zdjęć lotniczych, w zlewniach jeziora Moszne, Długie, Łukie i Karaśne. 2008 i 2014 rok

Na zlecenie PPN

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Mgr Szymon Chmielewski

Monitoring efektów renaturalizacji ekosystemów wodnych i torfowiskowych w Poleskim Parku Narodowym. Interdyscyplinarna synteza ocen branżowych

Interdyscyplinarna synteza wyników badań stanu ekologicznego ekosystemów wodnych, torfowiskowych, przeobrażenia gleb torfowych, ochrony płazów, ważek, motyli, trzmieli. 2008 rok

Na zlecenie PPN

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Tadeusz J. Chmielewski

Monitoring efektów ochrony motyli i ich siedlisk w Poleskim Parku Narodowym

Liczenie osobników poszczególnych gatunków motyli na transektach. 2008 i 2014 rok

Na zlecenie PPN

UMCS w Lublinie

Dr Krzysztof Pałka

Monitoring efektów ochrony ważek i ich siedlisk w Poleskim Parku Narodowym

Obserwacje przyżyciowe imagines na 20 stanowiskach w 2008 i 2014 roku

Na zlecenie PPN

UMCS w Lublinie

Dr Paweł Buczyński

Monitoring efektów ochrony płazów i ich siedlisk w Poleskim Parku Narodowym

Obserwacje płazów co najmniej 6-krotne na wyznaczonych stanowiskach w 2008 i 2015 roku

Na zlecenie PPN

UMCS w Lublinie

Dr Rafał Grosik

Monitoring efektów ochrony trzmieli i ich siedlisk w Poleskim Parku Narodowym

Obserwacje trzmieli na 15 powierzchniach badawczych, skład gatunkowy, liczebność, zagęszczenie. 2008 i 20014 rok

Na zlecenie PPN

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

Dr hab. M. Biliński

Monitoring nietoperzy

Na 12 stanowiskach odłowy nietoperzy, nasłuchy detektorowe na zbiornikach wodnych parku, 2013 rok.

Na zlecenie PPN

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

Dr Michał Piskorski

Monitoring ptaków wodnych i ptaków torfowisk w Poleskim Parku Narodowym

Monitoring i ocena liczebności ptaków wodnych (bąk, bączek, zielonka, podgorzałka, rybitwy: rzeczna, białoskrzydła, białowąsa i czarna) i ptaków torfowisk (dubelt, kropiatka, derkacz, żuraw, wodniczka). 2012 i 2014 rok.

Na zlecenie PPN

Stowarzyszenie Ochrony Sów

Dr Grzegorz Grzywaczewski Dr inż. Szymon Cios

 

 

2. Zakres monitoringu przyrodniczego prowadzonego przez instytucje zewnętrzne:

Co jest/zostanie objęte monitoringiem?

Opis (metodyka, częstość pomiarów/obserwacji itd.)

Wykonawca (i współ-wykonawcy w Parku, jeśli są)

Monitoring lasów

 

Coroczne prace terenowe na stałych powierzchniach rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km w latach 2010 - 2015

Instytut Badawczy Leśnictwa

 

Monitoring fitocenoz leśnych

Pomiary biometryczne drzew i odnowień, ocena defoliacji drzew, charakterystyka fitosocjologiczna runa, pobranie prób glebowych, pobranie prób roślinności (mech) do bioindykacji

Instytut Badawczy Leśnictwa w Krakowie, doc. dr hab. Stanisław Niemtur

Monitoring wód

Badania prób wody pobieranej czterokrotnie w ciągu roku z jez. Łukie.

Inspekcja Ochrony Środowiska WIOŚ Delegatura w Chełmie

Monitoring fitocenoz nieleśnych - monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

Badania fitosocjologiczne na torfowiskach nakredowych (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis)

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz koordynatorzy regionalni

Monitoring siedliska Natura 2000 - Monitoring modraszka telejusa i modraszka nausitousa

Badania monitoringowe na stanowisku Pikulawka

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz koordynatorzy regionalni

Monitoring siedliska Natura 2000 - Monitoring pływaka szerokobrzeżka i kreślinka niźinnego

Badania monitoringowe na jez. Długim, jez. Moszne, jez. Łukie i Bagnie Bubnów

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz koordynatorzy regionalni

Monitoring siedliska Natura 2000 - Monitoring zalotki większej

Badania monitoringowe - obserwacje imagines i zbiór wylinek. Maj - czerwiec 2011

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz koordynatorzy regionalni

Monitoring siedliska Natura 2000 - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

Wykonanie zdjęć fitosocjologicznych metodą Braun-Blanquet'a w czterech transektach ze szczegółową charakterystyką geobotaniczną siedliska. Lipiec - sierpień 2010

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz koordynatorzy regionalni

Monitoring osadów dennych rzek i jezior

Pobór prób powierzchniowych osadów z jezior w celu określenia zawartości pierwiastków, bifenyli, pestycydów i węglowodorów. 2013-2015

Na zlecenie GIOŚ

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w zakresie gatunków roślin

Badania monitoringowe wg. metodyki GIOŚ aldrowandy pęcherzykowatej, wełnianki delikatnej, sierpowca błyszczącego i chrobotków. 2015-2018

Na zlecenie GIOŚ

Sp. z o. o. KRAMEKO

Monitoring wilgotności gleb

Działania stałe, pomiary wilgotności gleb dokonywane automatycznie, w czterech punktach zlokalizowanych w różnych typach siedlisk

Instytut Agrofizyki PAN Lublin, prof. dr hab. Bogusław Usowicz

Monitoring fauny. Monitoring wodniczki Acrocephalus paludicola i jej siedlisk

Coroczna kontrola liczebności na powierzchni monitoringowej na podstawie głosów śpiewających ptaków.             Co 4 lata kontrola liczebności całej populacji.

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, koordynacja w Polsce Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, pracownicy PPN

Monitoring stanowisk Liparis loeselii

Kontrola stanowisk oraz liczebności populacji gatunku.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr hab. Danuta Urban