Ekosystemy nieleśne

W granicach Poleskiego Parku Narodowego wyróżniają się trzy kompleksy torfowiskowe o w miarę czytelnych charakterystykach i wspólnych cechach krajobrazu i podłoża:

 - Kompleks torfowisk Bagno Bubnów (wraz z Bagnem Staw). Usytuowane na kredowym podłożu, w niecce, rozległe torfowiska węglanowe - Bagno Staw i Bagno Bubnów z małymi enklawami niskotorfowiskowych łąk trzęślicowych i zbiorowisk roślinności torfowisk przejściowych.

  - Torfowisko Durne Bagno wraz z kompleksem jezior Moszne i Długie oraz obszar między nimi. Na ogół są to torfowiska kwaśne, występują również torfowiska otwarte oraz małe śródleśne torfowiska.

  - Torfowisko Orłowskie wraz z jeziorem Karaśne i jego otoczeniem. Występuje tu bardzo rzadkie na tym obszarze torfowisko przejściowe.

Poza tym występuje tu cały szereg niewielkich torfowisk śródleśnych z porastającą je rzadką i cenną florą.

Torfowiska niskie na obszarze PPN usytuowane w bezodpływowych nieckach i zasilane obszarowo wodą spływającą ze zboczy. Często dno mis torfowisk niskich stanowi tutaj płytko zalegająca kreda pisząca, takie torfowiska zwiemy węglanowymi (rzadkość na skalę kraju i Europy).

Torfowiska wysokie zasilane wodami opadowymi maja charakterystyczną wykształconą strukturę kępkowo- dolinkową będącą wynikiem letnich niedoborów wody w stosunku do parowania na przemian z paroletnimi okresami lat mokrych.

Torfowiska otwarte stanowia 16,5 % ogónej powierzchni Parku, chociaż gleby torfowe zajmują aż 65 %, a murszowe 2 % co wskazuje na pierwotnie znacznie większą powierzchnię torfowisk.

Łąki

Znaczne powierzchnie zajmują łąki i pastwiska skupione w trzech większych kompleksach. Największym są „Łąki Zienkowskie" gdzie w zależności od stopnia uwilgotnienia dominują zbiorowiska Poa pratensis-Festuca rubra lub z Alopecurus pratensis. Obszar cechuje się dużą różnorodnością florystyczną i zróżnicowaniem, jest obszarem szczególnie cennym dla fauny związanej z tego typu obszarami. Następny kopleks „Łąki Orłowskie" położony jest w obszarze śródleśnym. Ekosystemy trawiaste porastają tu niewielkie obszarowo enklawy. W granicach PPN znajduję się również fragment łąk kompleksu „Dzikie Łąki". Dwa ostatnio wymienione obszary są w większości użytkowane rolniczo.

 Ekosystemy synantropijne

Na terenie PPN można spotkać wiele miejsc gdzie występują pola i ugory. Wiążą się z nimi cenne zespoły i gatunki roślin synantropijnych, w wielu wypadkach rzadkie w kraju lub stopniowo zanikające z uwagi na zmianę sposobu zagospodarowania rolniczego. Aby chronić te obszary wskazane jest dalsze zagospodarowanie tradycyjnymi metodami użytkowania niektórych fragmentów takich zbiorowisk.

 

zbiorowiska roślinne PPN

0 nieokreślone zaroślowe Salix cinerea i Crataegus sp.

369 mozaika zb. z zespołu Salicetum pentandro-cinerea; zb. z związku Magnocaricion i zb. z zespołu Caricetum lasiocarpae

635 zb. z związku Magnocaricion

6 zespół Acoretum calami

369 mozaika zb. z zespołu Salicetum pentandro-cinereae i zb. z klasy Molinio-Arrhenatheretea

635 mozaika zb. z związku Magnocaricion i zb. z zespołu Salicetum pentandro-cinerteae

15 zespół Alopecuretum pratensis

383 zespół Scirpetum sylvatici

635 mozaika zb. z związku Magnocaricion; zb. z związku Molinion caerulea i zespół Salicetum pentandro-cinereae

25 zespół Arrhenatheretum elatioris

405 zespół Spergulo vernalis-Corynephoretum

635 mozaika zb. z związku Magnocaricion i zespół Cladium mariscus

43 zespół Betulo-Salicetum repentis

410 zespół Sphagno squarrosi-Alnetum

635 zb. Thelypteris palustris

49 zespół Calamagrostietum epigeji

417 zespół Thelypteridi-Phragmitetum

635 mozaika zb. z związku Magnocaricion i nieokreślonych zaroślowych

49 mozaika zb. z zespołu Calamagrostietum epigeji i zb. z rzędu Koelerio glaucae-Corynephoretum canescentis

419 zespół Tilio-Carpinetum

636 zbiorowisko Molinia caerulea

50 zb. Calamagrostis neglecta

428 zespół Typhetum latifoliae

636 mozaika zb. z zespołu zb. Molinia; zb. z klasy Phragmitetea i zb. z klasy Alnetea glutinosae

56 mozaika zb. z zespołu Nardo-Callunetea z Betula

458 zb. Deschampsia caespitosa

636 zb. z związku Calthion

56 zespół Calluno-Nardetum strictae

460 zespół Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax

636 zb. z związku Molinion caeruleae

66 zespół Caricetum acutiformis

469 zb. Poa pratensis-Festuca rubra

644 zb. z klasy Phragmitetea

68 zespół Caricetum buxbaumii

473 zespół Schoenetum ferruginei

644 mozaika zb. z klasy Phragmitetea i z b. z klasy Potametea

71 zespół Caricetum davallianae

479 zb. z klasy Artemisietea

647 zb. z rzędu Plantaginetalia majoris

74 mozaika zb. z zespołu Caricetum elatae i zb. z zespołu Phragmites australis

486 zb. Rubus

658 zespół Sphagno-Caricetum rostratae

74 zespół Caricetum elatae

493 zb. z klasy Molinio-Arrhentheretea

658 mozaika zb. z zespołu Sphagno-Caricetum rostratae i zb. z zespołu Rhynchosporetum albae

74 mozaika zb. z zespołu Caricetum elatae i zb. z zespołu Caricetrum lasiocarpae

493 mozaika zb. z klasy Molinio-Arrhenatheretea i zb. z związku Magnocaricion

670 zb. z Glyceria fluitans

78 zespół Sphagno-Caricetum rostratae

493 mozaika zb. z klasy Molinio-Arrhenatheretea i zespół Salix cinerea

676 zb. Juncus effusus; Nardus stricta

78 zespół Caricetum lasiocarpae

493 mozaika zb. z klasy Molinio-Arrhentheretea; zb. z związku Magnocaricion i zespół Salicetum pentandro-cinereae

679 Nieokreślone fitosocjolgicznie zbiorowiska zielne

82 zespół Caricetum ripariae

493 mozaika zb. z klasy Molinio-Arrhenatheretea i zb. z klasy Phragmitetea

679 Nieokreślone fitosocjologicznie zarośla wysokie

83 zespół Caricetum rostratae

493 mozaika zb. z klasy Molinio-Arrhenatheretea i nieokreślonych zaroślowych

680 nieokreślone leśne starsze brzozy

83 mozaika zb. z zespołu Caricetum rostratae i zb. z rzędu Carex nigra

504 zb. z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae

680 nieokreślone leśne

84 zespół Caricetum vesicariae

506 zb. z klasy Stellarietea mediae

680 Nieokreślone fitosocjologicznie zarośla wysokie

123 zespół Cladietum marisci

520 zb. z związku Arrhenatherion

681 Nieokreślone fitosocjologicznie zarośla wysokie

240 zespół Lolio-Cynosuretum

520 zbiorowisko Arrhenatheretum elatius

681 nieokreślone leśne starsze sosna

248 zb. Lysimachia vulgaris i Filipendula ulmaria

520 zb.z Dactylis glomerata

682 Nieokreślone fitosocjologicznie zarośla wysokie

252 zespół Molinietum caeruleae

529 zb. z Carex nigra

682 Nieokreślone fitoscjologicznie zarośla wysokie

252 mozaika zb. z zespołu Moliniteum caeruleae i nieokreślonych Betula

576 zb. Salix cinerea

682 Nieokreślone fitosocjolgicznie zbiorowiska zielne

276 zb. Onopordon acanthium

576 nieokreś˜lone leśne starsze brzozy

683 nieokreślone - wyrobisko

291 zespół Phalaridetum artundinaceae

576 mozaika zb. z związku Salix i zb. z związku Magnocaricion

683 nieokreślone - Cmentarz

293 zespół Phragmitetum australis

576 nieokreślone leśne

683 Nieokreślone fitosocjologicznie zbiorowiska drzew

293 mozaika zb. z zespołu Phragmitetum australis i nieokreślonych zaroślowych

576 mozaika nieokreślonych zaroślowych i zespół Phragmitetum australis

683 Nieokreślone fitosocjologicznie zarośla wysokie

293 mozaika zb. z zespołu Phragmitetum australis i zb. z związku Magnocaricion

578 zb. Holcus lanatus

684 nieokreślone - Sad

293 zespół Phragmitetum australis i zb. związku Magnocaricion

592 zespół Polygono-Bidentetum

685 nieokreślone - uprawy leśne

304 zespół Pohlio nutantis-Callunetum

598 mozaika zb. z związku Caricion davallianae i zb. z związku Caricion lasiocarpae

685 nieokreślone - Szkółka

356 zespół Ribeso nigri-Alnetum

606 zb. Solidago

686 nieokreślone zielne/mszyste oraz zaroślowe

369 mozaika zb. z zespołu Salicetum pentandro-cinereae i zb. z klasy Phragmitetea

608 zb. z związku Corynephorion

687 Nieokreślone fitosocjologicznie zbiorowiska drzew-gatunki obce

369 zespół Salicetum pentandro-cinereae

608 mozaika zb. z związku Corynephorion; Betula

369 mozaika zb. z zespołu Salicetum pentandro-cinereae i zb. z związku Magnocaricion

608 zb. Agrostis capillaris

369 mozaika zb. z zespołu Salicetum pentandro-cinereae; zb. z klasy Molinio-Arrhenatheretea i zb. z związku Magnocaricion

608 zb. Hieracium pilosella

369 mozaika zb. z zespołu Salicetum pentandro-cinereae i zb. z związku Molinion caeruleae

608 mozaika zb. z związku Corynephorion z Pinus sylvestris

369 mozaika zb. z zespołu Salicetum pentandro-cinereae; zb. z związku Magnocaricon i zb. z klasy Molinio-Arrhenatheretea

622 zb. z związku Filipendulion ulmariae