Aktualności

„Dni żółwia” – marsz na orientację

 

W dniach: 28 i 29 maja 2018 roku na teranie PPN  odbyła się impreza edukacyjna:  „Dni żółwia” – marsz na orientację

                Rajd / marsz na orientację poświęcony był tematyce związanej z obszarami Natura 2000. W imprezie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Był to typowy rajd / marsz na orientację o charakterze zadaniowym, otwarty, o zasięgu ogólnokrajowym. W trakcie imprezy uczestnicy przeszli wyznaczoną wcześniej trasą w obrębie PPN po terenach objętych siecią Natura 2000 oraz wykonali zadania z zakresu wiedzy przyrodniczej.

„Dni żółwia” - marsz na orientację rozpoczęły się w różnych, wybranych przez startujące grupy miejscach. Zakończenie imprezy, prezentacja pracy grup i ich ocena odbyły się w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu. Tam też był czas na wspólną zabawę i ognisko.

Celem tej imprezy było uświadomienie odbiorcom o potrzebie tworzenia obszarów Natura 2000 dla ochrony najcenniejszych gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk w celu zapewnienia ich przetrwania oraz rozbudzenie wśród młodzieży wrażliwości na przyrodę.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Wcześniej dzień ten był obchodzony 29 grudnia, ale w 2000 r. zmieniono datę na dzień 22 maja czyli datę wejścia w życie Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej.

Poleski Park Narodowy powstał 1 maja 1990 roku. Był to pierwszy w Polsce park narodowy o charakterze wodno – torfowiskowym. Przyroda Poleskiego Parku Narodowego jest niezwykle bogata. Różnorodność siedlisk pociąga za sobą występowanie ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt, w tym takie, które występują jedynie w tym regionie Polski. Park jest ostoją dla tak niezwykłych gatunków jak wodniczka czy żółw błotny. Różnorodność biologiczna to nasz wspólny skarb tylko razem możemy ją chronić.

Konkurs Plastyczny „Poleskich Torfowisk Czar” - wyniki

Konkurs plastyczny „Poleskich Torfowisk Czar”

 Poleski Park Narodowy, Urszulin 16 maja 2018 rok

 

Dn. 16 maja 2018 roku, komisja w składzie:

 

  1. Andrzej Różycki
  2. Barbara Szczygieł
  3. Anna Kuter
  4. Agnieszka Oleksiuk- Chudy

 

oceniła prace nadesłane na Konkurs plastyczny „Poleskich Torfowisk Czar”. W konkursie, w czterech kategoriach wiekowych, łącznie wzięło udział 375 osób. Konkurs przeprowadzono zgodnie z regulaminem. Komisja konkursowa oceniła prace uczestników. Na podstawie uzyskanej punktacji, sporządziła zestawienie oceny prac uczniów oraz wyłoniła zwycięzców, jak również osoby wyróżnione. Wyniki w tabeli poniżej:

 

 

 

Czytaj więcej...