Aktualności

Wakacje w Parku

Letnie dni otwarte PPN „Wakacje w Parku” już za nami. Przez pięć dni, młodzi miłośnicy przyrody i Poleskiego Parku Narodowego, zaszczycali nas swą obecnością w Zapleczu Edukacyjnym Parku w Urszulinie. Podczas licznych wyjazdów terenowych, nasi podopieczni mieli okazję poznać skarby lasu, dowiedzieć się wszystkiego o segregacji odpadów, poznawali uroki przyrody na terenie O.O. Łowiszów i Kochanowskie, zwiedzali ścieżkę przyrodniczą "Dąb Dominik" i zamienili się w leśnych artystów. Każdego dnia uczestnicy zajęć mieli zapewniony ciepły posiłek. Ostatniego dnia zajęć odbyła się wycieczka do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu "Krzemionki", gdzie wzięliśmy udział w bardzo ciekawych zajęciach warsztatowych.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wyjątkową atmosferę i duże zaangażowanie w realizacji zajęć.  Zdjęcia z tegorocznej edycji zajęć „Wakacje z Parkiem” do zobaczenia na naszej stronie na Facebook.com

https://www.facebook.com/poleski 

 

Warsztaty "Przyroda Polesia"

W dniach 13-15 czerwca 2019 roku, na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbyły się warsztaty "Przyroda Polesia"

Były to dwudniowe warsztaty  w formie sesji wykładowej i zajęć terenowych.

 

 W ramach warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z następującymi tematami:

-        Zrównoważony rozwój – co to jest?

-        Obszary prawem chronione w Polsce - dlaczego i po co trzeba je tworzyć?

-        Gospodarowanie na obszarach prawem chronionych na przykładzie Polskich Parków Narodowych w zakresie ich udostępniania dla edukacji i turystyki przy uwzględnieniu zasad ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

-        Zachowanie przyrodniczego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń to obywatelski obowiązek każdego z nas – walory przyrodniczo-krajobrazowe Poleskiego Parku Narodowego i Polesia.

-        Infrastruktura edukacyjno-turystyczna Poleskiego Parku Narodowego – sposób wykorzystania tych obiektów w zakresie turystyki realizowanej na obszarach prawem chronionych.

 

Celem realizacji warsztatów było:

-        Zapoznanie z zasadami zrównoważonego rozwoju w zakresie udostępniania dla turystyki i edukacji obszarów prawem chronionych

-        Kształtowanie świadomości ekologicznej i zapoznanie społeczeństwa z celami i zasadami ochrony przyrody na obszarach przyrodniczo cennych, oraz ukazanie znaczenia tych obszarów dla rozwoju gminy, województwa i kraju w zakresie turystyki i edukacji;

-      Uzyskanie akceptacji społeczności dla istnienia obszarów prawem chronionych i możliwości ich społecznego wykorzystania w turystyce przyrodniczej przy zachowaniu zasad ochrony przyrody;

-      Zachęcanie do aktywnego, ale jednocześnie zgodnego z naturą, wykorzystania czasu wolnego na obszarach Parków Narodowych, poprzez kształtowanie proekologicznej motywacji i ukazanie walorów tych obszarów,

-      Ukazanie sposobu gospodarowania na obszarach prawem chronionych na przykładzie Polskich Parków Narodowych w zakresie udostępniania dla edukacji i turystyki przy uwzględnieniu zasad ochrony przyrody;

-        Popularyzacja i pogłębianie wiedzy o walorach przyrodniczych i zasobach obszarów chronionych na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego.

 

W warsztatach wzięło udział łącznie 70 osób. Dziękujemy za duże zainteresowanie, przybycie i fantastyczną atmosferę podczas warsztatów.

 

Działanie realizowane w ramach Umowy nr 106/2019/Wn-50/EE-EE/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

Dla każdego coś miłego - "Odkrywamy Park" - podchody przyrody

W dniach 10-11 czerwca 2019 roku, na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbyły się zajęcia edukacyjne: Dla każdego coś miłego - "Odkrywamy Park" - podchody przyrody. Podczas dwóch dni zajęć, 240 uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, pod okiem pracowników Parku odkrywało uroki PPN. Pierwszego dnia wybraliśmy się na ścieżkę dydaktyczną "Czahary" gdzie uczestnicy mieli wiele interesujących gier i zabaw oraz konkurencji do pokonania. Drugiego dnia wraz z przedszkolakami i uczniami klas 0 wybraliśmy się do Muzeum PPN w Starym Załuczu. Tam poprzez zabawę uczyliśmy najmłodszych o przyrodzie Parku. Dla wszystkich uczestników przewidziano okolicznościowe upominki, a całość imprezy zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami.

Zadanie było dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.