Aktualności

Konkurs plastyczny "Cztery ekosystemy - woda, las, torfowisko, łąka"

Poleski Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Cztery ekosystemy - woda, las, torfowisko, łąka"!

Konkurs ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej. Udział w nim jest bezpłatny. Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach wiekowych:

- Kategoria I: dzieci w wieku przedszkolnym,

- Kategoria II: dzieci szkół podstawowych klasy I-III,

- Kategoria III: dzieci szkół podstawowych klasy IV-VI,

- Kategoria IV: młodzież szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz ponadpodstawowych.

Tematyka: rysunek o tematyce przyrodniczej, ukazujący walory Poleskiego Parku Narodowego.

Temat pracy: "Cztery ekosystemy - woda, las, torfowisko, łąka"

Ilość prac: Uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę.

Format: 297 x 420 mm (A3). Prace w innym formacie i prace z wykorzystaniem materiałów przestrzennych (liście, szyszki, nasiona) nie zostaną dopuszczone do oceny jury.

Technika dowolna.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 9 kwietnia 2021 roku (liczy się data nadania przesyłki) na adres: Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin z dopiskiem na kopercie: Konkurs plastyczny "Cztery ekosystemy - woda, las, torfowisko, łąka".

Prace złożone w 2020 roku biorą udział w konkursie.

Ogłoszenie wyników nastąpi 23 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem strony internetowej PPN oraz portalu społecznościowego Facebook.

Nagrody rzeczowe za najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną przesłane pocztą w terminie do 28 maja 2021 roku lub wręczone osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. Edukacji i Udostępniania Parku pod numerem telefonu 82 562 23 83.

Regulamin dostępny tutaj:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA I OŚWIADCZENIE

Światowy Dzień Mokradeł

Dzień 2 lutego to dzień szczególny dla ochrony bioróżnorodności. To dzień, w którym obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł dla uczczenia uchwalenia Konwencji Ramsar. W tym roku jest to już 50 jubileusz podpisania tego ważnego, międzynarodowego aktu prawnego. Światowy Dzień Mokradeł ma nam uzmysławiać, jak ważnym elementem przyrody naszego kraju, kontynentu i świata są ekosystemy mokradłowe. Świadczy o tym ilość obszarów Ramsar na świecie – to 2414 obiektów. Ich łączna powierzchnia zajmuje obszar ośmiokrotnie większy od powierzchni naszego kraju. Skala ta mówi, jak ważne są mokradła nie tylko dla ptactwa wodno-błotnego, ale dla różnorodności biologicznej naszego globu. O wadze tego dokumentu świadczy także fakt, że spośród ponad 200 państw odnotowanych na naszym globie, 171 z nich podpisało tę Konwencję. Mokradła mają ogromne znaczenie także w naszym życiu, bo trzeba wiedzieć, że zapewniają utrzymanie dla 1.200 mln ludzi. To znaczy, że ponad 1/7 mieszkańców Ziemi ma pracę dzięki mokradłom, a to tyle, co liczba ludności zamieszkującej Afrykę.

Jak małe zasoby wodne są w Polsce może uzmysłowić nam fakt, że w Czadzie, państwie leżącym w sercu Sahary, utworzono 6 obszarów Ramsar o powierzchni 12 405 068 ha, co stanowi ponad 1/3 powierzchni naszego kraju. W Polsce mamy 19 obszarów Ramsar o łącznej powierzchni zaledwie 152 964 ha. To niewiele, więc dbajmy o wodę, dbajmy o mokradła. To one zapewniają bogactwo i różnorodność życia.

Poniżej udostępniamy Państwu krótką prezentację, która obrazuje, jak ważne dla światowej różnorodności biologicznej i dla nas samych są obszary mokradłowe.

Prezentacja

Nowe przewodniki po ścieżkach PPN

Serdecznie zapraszamy do zakładki Przewodniki, gdzie znajdują się obszerne opisy ścieżek Poleskiego Parku Narodowego. Przewodniki prowadzą krok po kroku po terenie każdej ze ścieżek i zawierają opisy oraz zdjęcia fauny i flory Parku. Mają one formę plików PDF i będą na bieżąco aktualizowane. Polecamy je jako uzupełnienie spaceru, ale także osobom, które dopiero planują zwiedzanie Parku.